Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Kvinners gjennomslagskraft i det ugandiske parlamentet

Vibeke Wang   

Vibeke Wang disputerer fredag 4. oktober 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Operating in the shadow of the executive: Women’s substantive representation in the Uganda Parliament».

I årene fra 2006-2011 var det en klar økning i antall kvinnevennlige lover som ble vedtatt i Uganda, sammenliknet med tidligere parlamentariske perioder. Avhandlingen tar utgangspunkt i denne utviklingen og ser nærmere på hva som forklarer effekten av kvinners representasjon i det nasjonale parlamentet i perioden 1996-2011.

Wang finner at kvinnelige representanter er sterkt motiverte for å ivareta kvinners interesser, godt posisjonerte for å kunne handle på kvinners vegne, og at de i stor grad handler i samsvar med sin motivasjon. Kvinners representasjon har hatt effekt, både i form av påvirkning på den parlamentariske agendaen og kulturen, samt på antall kvinnevennlige lover som har gått igjennom. Det blir ikke påvist forskjeller mellom kvoterte representanter og ikke-kvoterte kvinnelige representanter, med tanke på hvordan de agerer i parlamentet. Dette er interessant siden det tilbakeviser forventninger i litteraturen.

Kvinner som gruppe har hatt større innflytelse enn mange andre interessegrupper i parlamentet. Hvordan kvinner organiserer seg i parlamentet framstår som en hovedforklaringsfaktor for kvinners økte gjennomslagskraft. Den tverrpolitiske kvinneorganisasjonen har blitt mer aktiv og profesjonell. Organisasjonen har vært instrumentell i å koordinere og forene de kvinnelige representantene og mobilisere støtte fra mannlige representanter. I tillegg har organisasjonen etablert tette bånd til kvinnebevegelsen og til en viss grad også bistandsaktører.

Avhandlingen benytter seg av et unikt datasett laget på basis av referat fra plenumsdebatter i det ugandiske parlamentet, samt intervjudata. Forskningsspørsmålet blir belyst ved hjelp av en kombinasjon av hierarkisk vekstkurveanalyse og kvalitativ analyse av primære kilder innhentet på feltarbeid i Uganda i 2010.

Personalia:
Vibeke Wang var ansatt ved Institutt for sammenliknende politikk i stipendiatperioden. Hun jobber nå som forsker ved Chr. Michelsen Institutt, der hun også var ansatt før hun begynte på doktorgradsarbeidet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.10.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: “Women's Substantive Representation in Africa's Legislatures Today: Do Findings from Uganda Apply Elsewhere?”
Sted: Bergen Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15, v/UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.10.2013, kl. 10.15, Bergen Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15, v/UiB.

Kontaktpersoner:
Vibeke Wang, tlf. 479 38029 (jobb), 905 69190 (mob), e-post: vibeke.wang@cmi.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.