Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Brudd på partikkel-antipartikkel-symmetri

Alexander Vereshagin   

Alexander Vereshagin disputerer 1. februar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Polarization-independent CP-violation in SUSY theories”.

Supersymmetri er et vakkert matematisk begrep som knytter indre symmetrier i en kvantefelt-teori til symmetrier relatert til rom og tid. Denne symmetrien antas å kunne bidra til å forklare uløste problemer i "Standardmodellen" for partikkelfysikk og kosmologi, en teori som forøvrig forklarer en stor mengde eksperimentelle resultater.

Innen supersymmetri har hver kjent partikkel en superpartner. Superpartnere til det velkjente W-bosonet, oppdaget i 1982, kan produseres i høyenergetiske kollisjoner mellom elektroner og positroner. Ifølge teorien må det finnes slike "charginos" med to forskjellige masse-verdier, en positivt ladet og en negativt ladet ved hver masseverdi. I slike hendelser må elektrisk ladning være bevart ved at den ene er positivt ladet og den andre negativt. I avhandlingen diskuteres en asymmetri som kan oppstå ved at det produseres mer (eller mindre) av "tung-positiv" sammen med "lett-negativ" enn av "tung-negativ" sammen med "lett-positiv". I kvantefelt-teorier er slike fenomener et resultat av brudd på ladning-paritets-symmetri, forkortet CP-symmetri.

De kjente kildene til brudd på CP-symmetrien i standard-modellen er ikke tilstrekkelige for å forklare det observerte overskudd av materie over antimaterie. Supersymmetriske teorier har derimot mekanismer for å generere slikt overskudd. Hvis supersymmetri skulle bli oppdaget (noe som kan skje i nær framtid), så kan mekanismen studert i avhandlingen bidra til å forstå universets overskudd av materie.

Personalia:
Alexander Vereshagin (f. 1977) er født og oppvokst i St. Petersburg. Han har MSc fra Universitetet i St. Petersburg og cand.scient. grad fra Universitetet i Bergen. De siste årene har han arbeidet ved Rocksource Geotech AS og Emergy Exploration AS i Bergen. Forskningsarbeidet er utført i partikkelfysikk-gruppen ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB. Professor Per Osland har vært veileder. Arbeidet har vært finansiert over Kvoteprogrammet og L. Meltzers Høyskolefond.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.11.2013, kl. 13.15. Oppgitt emne: "The Nobel Prize in Physics 2012".
Sted: Rom 546, Allégt. 55.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.02.2013, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagbygget.

Kontaktpersoner:
Alexander Vereshagin, tlf. 404 79552, e-post: alexander.vereshagin@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.