Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Små systemer og korte laserpulser

Stian Astad Sørngård   

Stian Astad Sørngård disputerer torsdag 29. august 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«The ionization dynamics of atoms and molecules exposed to short pulses».

Når atomer eller molekyler blir utsatt for lyset fra en intens laser, kan energien som overføres til systemet bli så stor at ett eller flere av elektronene slås løs. Prosessen, kjent som fotoionisasjon, har vært grundig studert siden laseren ble introdusert på begynnelsen av sekstitallet. Den er imidlertid stadig like aktuell ettersom som sterkere lasere blir utviklet.

Sørngårds doktorgradsarbeid er en teoretisk studie av fotoionisajon i atomer og molekyler bestrålt av korte laserpulser. Et moment som vies spesiell oppmerksomhet er samspillet mellom elektronene i to-elektronsystemer, som helium og molekylært hydrogen. Den intrikate vekselvirkningen mellom elektronene, sammen med laserstrålens styrke og frekvens, har stor betydning for elektronenes utsendelsesretning og energifordeling.

Videre omhandler studien fenomenet atomær stabilisering. Intuisjonen tilsier at jo mer kraft som anvendes, desto mer respons oppnås. Dette var i mange år det rådende bildet av fotoionisajon i sterke laserfelt. I de siste årene har derimot beregninger av ionisasjonssannsynligheten vist at denne i visse tilfeller kan avta med økende laserintensitet. Årsaken til fenomenet, og hvordan dette framtrer for laserlys med varierende polarisering, blir undersøkt i detalj for hydrogen og helium.

Avhandlingen fokuserer også på det eksotiske systemet grafén. Dette materialet, som er nært beslektet med grafitt, ble første gang framstilt i 2004. I dette doktorgradsarbeidet blir grafén foreslått som medium for høyharmonisk generering. Dette er en prosess hvor en gass eller et fast stoff, som blir bestrålt av en laser, sender ut nytt laserlys med høyere frekvens enn hva som opprinnelig kom inn. Kunnskap om denne prosessen er essensielt i utviklingen av framtidens lasere med intense høyfrekvente korte pulser.

Personalia:
Stian Astad Sørngård er født i 1985, og er oppvokst på Averøya i Møre og Romsdal. Han fullførte mastergraden ved Universitetet i Bergen i 2009, og har i perioden 2009-2013 vært stipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi. Doktorgradsarbeidet er en del av prosjektet Super intense laser-molecule interactions, finansiert av Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Morten Førre, og biveileder har vært professor Jan Petter Hansen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.06.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: «Den kosmiske mikrobølgebakgrunnen».
Sted: Rom 292, Institutt for fysikk og teknologi.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.08.2013, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagbygget.

Kontaktpersoner:
Stian Astad Sørngård, tlf. 938 36853, e-post: stian.sorngard@ift.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.