Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Utvikling av nyreskade hos rotter med høyt blodtrykk.

Trude Skogstrand   

Trude Skogstrand disputerer fredag 1. mars 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Renal hypertensive fibrosis in the rat”.

Høyt blodtrykk er i dag et stort helseproblem på verdensbasis. Økt trykk er en viktig risikofaktor for nyreskade, som kan føre til at nyren mister sin funksjon og skaper behov for dialyse og nyretransplantasjon. Denne behandlingsformen er svært dyr og omfattende, både for pasienter og for samfunnet generelt. Det er et stadig økende antall pasienter med nyreskader, og derfor er det viktig å kunne forstå mekanismene bak skadeutviklingen.

I sin avhandling beskriver Skogstrand en felles mekanisme i utvikling av nyreskader i flere eksperimentelle rottemodeller for høyt blodtrykk. Økt blodtrykk hos rotter vil i nyrene først føre til forandring i de arteriene som fører blodet til nyrens filtrasjonsnøster (glomeruli). Over tid vil denne forandringen skade karene og deres funksjon slik at de ikke lengre klarer å ta av for det økte trykket, som dermed når de sensitive filtrasjonsnøstene. Forhøyet blodtrykk vil dermed skade nøstene slik at de mister sin funksjon. På sikt vil dette lede til arrdannelse i nyren som igjen kan lede til kronisk nyresvikt.

I de undersøkte rottemodellene var det trykket i seg selv som førte til nyreskaden, og skaden utviklet seg på samme måten uavhengig av årsaken til det økte trykket. Skaden starter i de indre delene av nyrebarken og beveger seg utover i barken etter som tiden går. Dette ble satt i forbindelse med en endret egenskap i preglomerulære kar. Det ble videre funnet et felles uttrykk av gener i de skadde nyrene, noe som tyder på at det er en felles signalvei i eksperimentell hypertensiv nyreskade. Studien øker kunnskap om de mekanismer som fører til nyreskade ved høyt blodtrykk. En økt forståelse av utviklingen av nyreskade kan på sikt øke muligheten for mer målrettet behandling.

Personalia:
Trude Skogstrand er født i 1977 og oppvokst i Bergen. Hun tok sin cand.scient. eksamen i miljøfysiologi ved Universitetet i Bergen i 2003. Doktorgradsarbeidet ble utført ved nyreforskningsgruppen ved Institutt for Indremedisin, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.03.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: ”Renal fibrosis in essential hypertension - diagnosis and implications”.
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.03.2013, kl. 11.15, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Trude Skogstrand, tlf. 905 05564, e-post: trude.skogstrand@med.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.