Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Hvilke faktorer påvirker sykefraværet til arbeidstakere?

Karsten Rieck   

Karsten Marshall Elseth Rieck disputerer fredag 15. februar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Essays on aspects of the welfare state: Sickness Absence and Intergenerational Earnings Mobility”.

Hovedtemaet i avhandlingen er å øke kunnskapen om arbeidstakeres sykefravær. To artikler utforsker konsekvensene av å stifte familie ved å følge fedre og mødre flere år før og etter fødselen til sitt første barn. Med unike data bidrar studiene til en utilstrekkelig litteratur der resultatene tyder på at hverken mødre eller fedre har et høyere sykefravær som følge av å kombinere jobb, barn og husholdningsplikter. I tillegg vises det at kvinners sykefravær har doblet seg i løpet av de siste 15 årene, men at dette ikke skyldes vanlige oppfatninger som at alderen til førstegangsfødende kvinner har økt. Farskapspermisjon ble introdusert i 1993 for at fedrene skulle bli mer involvert i sine barn og for at mødrene skulle komme raskere tilbake til arbeidslivet. Ved å sammenligne fedre av barn født rett før og etter reform med de samme unike dataene viser avhandlingen at introduksjonen av permisjonen ikke bidro til høyere sykefravær hos fedre.

En tredje artikkel utforsker hvorvidt arbeidstakeres sykefravær blir påvirket av sykefraværet til sine kollegaer. Dette er utført ved å studere norske lærere som bytter arbeidsplass og hvordan de tilpasser seg på den nye skolen ved bruk av data for både egenmeldt og legemeldt fravær. Resultatene viser at forhold på arbeidsplassen synes å være langt mer betydningsfulle enn slike interaksjonseffekter for å forklare sykefraværet til lærerne.

Det andre temaet i avhandlingen er å øke forståelsen av i hvilken grad barns sosiale og økonomiske posisjon i livet er et uttrykk for foreldrenes posisjon. Analysen tar for seg hvorvidt skilsmisse blant foreldrene mens barna vokste opp kan påvirke sammenhengen mellom barnas og foreldrenes økonomiske posisjon. Dette er gjort ved å sammenlikne søsken som opplevde og ikke opplevde skilsmisse i oppveksten. Resultatene viser at barn som har opplevd skilsmisse blant foreldrene later til å tjene mindre sammenlignet med barn som ikke har opplevd skilsmisse.

Personalia:
Karsten Marshall Elseth Rieck er samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitetet i Bergen (2008). Fra 2008 til 2012 var Rieck doktorgradsstipendiat på institutt for økonomi, UiB der han var tilknyttet forskningsprosjektet «Health, Work and Society: Multi-disciplinary studies of determinants of sickness absence and disability» som var finansiert av Norges Forskningsråd. Siden august 2012 har Rieck vært ansatt som rådgiver i Finansdepartementet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.02.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: “Differences in sickness absence between men and women – evidence and explanations”.
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.02.2013, kl. 13.15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Karsten Marshall Elseth Rieck, tlf. 901 70284, e-post: karsten.rieck@econ.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.