Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Private sikkerhets- og militære selskaper - nye politiske aktører?

Åse Gilje Østensen   

Åse Gilje Østensen disputerer torsdag 6. juni for Ph.D-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The Political Agency of Private Military and Security companies: Governors in the Making.”

Private sikkerhets og militære selskap er kommersielle foretak som opererer globalt og som selger tjenester av militær- eller sikkerhetsmessig art på land eller til sjøs. I avhandlingen utforskes ulike måter denne typen selskap har politisk innflytelse i kraft av sin funksjon som ’sikkerhetseksperter’.

Østensen finner at selv om private sikkerhets- og militære selskaper ofte blir sett på som kontroversielle aktører som opererer på kant med loven i krigssoner, fungerer de i økende grad i andre funksjoner og som integrerte deler av nettverk av aktører som håndterer risiko og sikkerhetsspørsmål. I avhandlingen hevdes det at bransjen stadig oftere spiller politiske roller og at deres politiske autoritet blir gradvis legitimert på hovedsakelig to måter: gjennom målrettede legitimeringskampanjer drevet av bransjen selv og gjennom assosiasjon. Selskapene har i kraft av sin status som sikkerhetseksperter i økende grad fått innpass i sikkerhets- og beredskapsapparatet til stater og organisasjoner og assosieres slik med fra før av legitime aktører. Ettersom bransjen blir mer og mer ”normalisert”, føres altså private sikkerhets- og militære selskap inn i posisjoner som involverer beslutningstaking av politisk art.

Avhandlingen består av fire delstudier for å på ulike måter belyse denne typen prosesser i ulike kontekster. Blant annet studeres Norges forhold til denne selskap i NATO-operasjonen i Afghanistan, beslutningsprosesser som førte til at Norge som forfekter av en restriktiv politikk mot denne bransjen likevel vedtok en svært liberal politikk når det gjelder bruk av væpnede vakter om bord i skip, samt private sikkerhets- og militære selskap i FN operasjoner.

En av konsekvensene av at private sikkerhets- og militære selskaper har fått politisk autoritet og økende legitimitet er mindre innsikt i hvem som egentlig påvirker politikk og liten bevissthet rundt hvilken rolle private sikkerhets- og militære selskaper egentlig spiller når det gjelder håndtering av sikkerhet internasjonalt.

Personalia:
Åse Gilje Østensen er født i 1976. Hun tok hovedfag i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen i 2005. Østensen har under stipendiatperioden fra 2009 til 2013 undervist og arbeidet ved institutt for sammenliknende politikk, Hun har i denne perioden publisert to tidsskriftartikler i internasjonale fagtidsskrift, et bokkapittel og en rapport for The Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.06.2013, kl. 15:15. Oppgitt emne: "How has the nature of the state's monopoly on the legitimate and/or actual use of force changed, if at all, since the early 1960s?"
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.06.2013, kl. 10:15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1

Kontaktpersoner:
Åse Gilje Østensen, e-post: Ase.Ostensen@isp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.