Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Kjønnskonstruksjoner i ungdomsskoleelevers musisering

Silje Valde Onsrud   

Silje Valde Onsrud disputerer tirsdag 26. november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Kjønn på spill – kjønn i spill: En studie av ungdomsskoleelevers musisering».

Onsrud har undersøkt hvordan musikkundervisningen i ungdomsskolen kan være en arena for å markere seg som kjønn og å forhandle kjønnsidentitet gjennom musikkbruk og musikkpreferanser.

Med teoretiske perspektiver fra Michel Foucault og Judith Butler, og ved hjelp av klasseromsobservasjoner og intervju med elever og musikklærere, gir studien innsikt i hvordan deltagere i musikkundervisningspraksiser opprettholder, men også til dels bryter med vante forestillinger om hvordan kjønn ageres og iscenesettes gjennom musikk.

Studien viser at utstrakt bruk av pop, rock og hiphop, der elevene har stor medbestemmelse og valgfrihet, gjør at de fleste velger konforme og stereotype uttrykksmåter. Dette innebærer for eksempel at særlig jenter trekkes mot dans, sang og akustiske instrumenter, mens gutter i hovedsak spiller rock på bandinstrumenter og viser interesse for gangsta-rap. De mer utradisjonelle og kanskje utfordrende kjønnsuttrykkene man kan finne i populærmusikk, uteblir i denne klasseromsstudien, som har foregått i fire undervisningspraksiser ved to urbane, norske ungdomsskoler. Det betyr imidlertid ikke at rappende jenter, dansende gutter eller jenter som spiller på bandinstrumenter ikke har blitt observert i studien.

I den grad det brytes med vante kjønnsmønstre, synes det imidlertid som elevene ikke betrakter det som autentisk med tanke på sjangeren det representerer. At slike brudd aksepteres, sees i analysene i sammenheng med at skole og undervisning heller ikke er å betrakte som autentiske arenaer for disse musikkuttrykkene. Studien diskuterer derfor potensialet som ligger i musikkundervisning som en «inautentisk» musiseringsarena. Det kan gi ungdomsskoleelever mulighet til å utforske det mangfoldet av kjønnsuttrykk som populærmusikkfeltet i vid forstand tilbyr, i stedet for at elevene skal begrense seg selv ved utelukkende å søke det konforme.

Personalia:
Silje Valde Onsrud (f. 1975) er født i Bergen og oppvokst i Meland. Hun har hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, høsten 2004. Etter å ha jobbet som lærer i ungdomsskolen, ble hun i 2008 tatt opp til doktorgradsprogrammet ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Stipendiatstillingen har vært finansiert av Høgskolen i Bergen. I stipendiatperioden har Onsrud undervist og veiledet både på bachelor- og masternivå, spesielt i musikkpedagogiske emner ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.11.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: «Heteronormativitet som utfordring for/i ungdomsskolen».
Sted: Gunnar Sævigs sal, Lars Hillesgt. 3.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.11.2013, kl. 09.00, Gunnar Sævigs sal, Lars Hillesgt. 3.

Kontaktpersoner:
Silje Valde Onsrud tlf: 55 58 57 84, e-post: svo@hib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.