Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Likestilling i norsk og internasjonal bistand

Marit Tolo Østebø   

Marit Tolo Østebø disputerer tirsdag 10. desember 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Translations of Gender Equality in International Aid. Perspectives from Norway and Ethiopia”.

Kjønnslikestilling har de siste tretti årene blitt et hovedsatsingsområde innen internasjonalt utviklings- og menneskerettighetsarbeid. Dette reflekteres også i norsk bistandspolitikk, der arbeid med likestilling og kvinners rettigheter har hatt høy prioritet. Norge har status som et av verdens mest kjønnslikestilte land og i bistandspolitiske dokumenter omtales den norske likestillingsmodellen som en merkevare som bør eksporteres til andre land.

Avhandlingen fokuserer på forholdet mellom norsk kjønns- og likestillingspolitikk og likestillingsrettede utviklingsprosjekter i Etiopia. Studien belyser hvordan ulike aktører i bistandskjeden forstår og fortolker kjønnslikestilling og hvordan de forholder seg til, og er influert av, de gjeldende politiske føringene innen feltet. Avhandlingen består av fire artikler, hvorav to omhandler ulike forståelser av kjønnslikestilling i henholdsvis Norge og Etiopia, mens de to andre fokuserer på forholdet mellom religion, kjønn og bistand.

Til tross for stor internasjonal enighet om viktigheten av å fremme likestilling, viser Østebø i sin studie at det er svært ulike meninger og fortolkninger knyttet til hva likestilling som begrep betyr og hva det innebærer i praksis. Studien belyser hvordan historiske, økonomiske, politiske, kulturelle og religiøse faktorer har implikasjoner for hvordan likestilling fortolkes og fremmes.

En historisk og diskursiv analyse av norsk kjønn- og likestillingspolitikk ble gjennomført i studiens tidlige fase. Avhandlingen er videre basert på ”multi-sited” etnografi utført blant sentrale aktører i bistandsorganisasjoner i Norge og i Etiopia, samt i lokalsamfunn i Oromia regionen i Etiopia i perioden 2010-12.

Personalia:
Marit Tolo Østebø (f. 1972) er utdannet sykepleier og har en mastergrad i Internasjonal Helse fra Universitetet i Bergen (2007). Hun har flere års erfaring med utviklings- og nødhjelpsprosjekter i Etiopia. Fra 2009-2013 har hun vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved HEMIL senteret og ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. I perioden 2010-2013 har Østebø også vært tilknyttet Center for African Studies, University of Florida, USA.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.12.2013, kl. 15.00. Oppgitt emne: "Critical discussion of the role, use, possibilities and limitations of faith-based/religious institutions in development, especially in the promotion of "gender equality" in the Global South".
Sted: Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.2013, kl. 09.00, Auditorium 1, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Marit Tolo Østebø, e-post: marit.ostebo@isf.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.