Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Hverdagens politikk i 1970-tallets kvinnebevegelse

Ingrid Birce Müftüoglu   

Ingrid Birce Müftüoglu disputerer fredag 30.08.2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Hverdagens politikk i 1970-tallets kvinnebevegelse».

På 1970-tallet ble tusenvis av norske kvinner og menn engasjert i kampen for å endre rådende kjønnsordninger. Kvinnebevegelsen har bidratt til omfattende forandringer både i måten vi organiserer samfunnet på og hvordan vi lever livene våre. Undertrykkelse av kvinner ble sett på som integrert i politikk, skole, arbeidsliv, hjem og generelt i måten kvinner levde livene sine på. Kampen for frigjøring foregikk derfor ikke bare som et press mot myndighetene, men også som konfrontasjoner og protester i hverdagen.

Gjennom analyser av aktivistenes minner fra hverdagslivet og fortellinger fra hjemmet gjør avhandlingen rede for relasjonen mellom hverdagsliv og politikk i et av de mest myteomspunnede kapitlene i nyere norsk historie.

Analysene er basert på 22 kvalitative intervjuer med aktivister i bevegelsen. I tillegg består kildematerialet av feministiske magasiner og tidsskrifter, pamfletter og møtereferat, romaner og akademiske tekster skrevet i løpet av tiåret. Avhandlingen gjør rede for hvordan kvinnene gjorde kvinnebevegelsens ideologier til sine gjennom rutiner og praksis i hverdagen. Hverdagsaksjonene fikk sitt konkrete nedslagsfelt i utformingen av omgivelsene, innredning av hjemmene og i kvinnenes påkledning. Estetiske uttrykk – enten det var klær, viser, plakater eller innredning – skapte tilhørighet til bevegelsen. Det var samtidig en måte å kommunisere med og påvirke omgivelsene.

Avhandlingen drøfter hverdagens politikk og vekselvirkningene mellom det estetiske og det politiske på tre arenaer: hjemmet, Kvinnehuset i Oslo og Kvinnekulturfestivalen i Oslo. Det hverdagspolitiske perspektiv legger grunnlaget for nyanserte beskrivelser av politikken, engasjementet, følelsene og kampviljen på 1970-tallet. Innfallsvinkelen kaster samtidig lys på nye aspekter ved organisasjonslandskapet og kvinnebevegelsens utvikling i løpet av 1970-tallet. Fokuset på hjem, kvinnehus og kvinnekulturfestival understreker bevegelsens prioriteringer og utvikling over tid. Det får også fram konflikter og motsetninger som oppstod mellom ulike fraksjoner innen kvinnebevegelsen.

Personalia:
Ingrid Birce Müftüoglu har mastergrad i kulturvitenskap. Hun har vært stipendiat ved AHKR i perioden 2008-2012. Doktorgraden er en del av forskningsprosjektet ”Da det personlige ble politisk” som er finansiert av NFR. Müftüoglu jobber i dag som seniorrådgiver ved Senter for internasjonalisering av utdanning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.08.2013, kl. 16.30. Oppgitt emne: «Drøft ulike kulturvitenskapelige tilnærminger til politikk, med særlig hensyn til hvordan de kan realiseres i empirisk forskning».
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.08.2013, kl. 09.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9.

Kontaktpersoner:
Ingrid Birce Müftüoglu, tlf. 924 23511, e-post: Ingrid.Muftuoglu@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.