Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Verdifullt bruddregister

Terje Meling   

Terje Meling disputerer torsdag 7. mars 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Implementation of a fracture and dislocation registry: epidemiology and scoring validity of long-bone fracture».

Overvåking av antall og typer beinbrudd som behandles på sykehus er viktig for å gi befolkningen best mulig behandling. Det er viktig at legene som opererer bruddene er samkjørte i sin forståelse av hvilke brudd en behandler. Gjennom et bruddregister opprettet i 2004 har ortopedisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) skaffet seg en særdeles god oversikt med over 12.000 brudd. Bruddregisteret bruker en internasjonalt akseptert klassifikasjon. Terje Meling har i sitt ph.d.-arbeid vist hvordan et slikt register kan brukes i det kliniske arbeidet i avdelingen, hvilke variasjon som forekommer ved ulike brudd, og hvordan samsvaret ved bruk av vurderingen av bruddene samsvarer for både barn og voksne.

Meling har i løpet av ph.d.-perioden kvalitetssikret registeret med tanke på fremtidig forskning og publisering. Registeret er godt samkjørt med det kliniske arbeidet og i praksis komplett. Sentralt i ph.d.-arbeidet er undersøkelse av hvor presis og korrekt kodingen er for den valgte bruddklassifikasjonen. Denne klassifiseringen viste seg å være meget god.

Det er kun de alvorligste bruddene som registreres. Ved hjelp av et lokalt utviklet dataprogram kan alle ortopedene i avdelingen på en unik måte ha tilgang til en rekke kvalitetsrapporter fra registeret.

SUS fungerer som lokal- og regionssykehus for en godt definert befolkning som representerer den vestlige verden. Befolkningsbaserte studier fra registeret vil derfor ha gyldighet utenfor regionen. Meling har vist hvordan bruddforekomsten fordeler seg mellom kvinner og menn gjennom livet. Dobbelt så mange brudd forekommer blant menn som kvinner før 50 års alder, mens forholdet etter denne alderen endrer seg til tre ganger så mange brudd hos kvinner. Registeret legger til rette for fremtidige studier innen operativ bruddbehandling.

Personalia:
Terje Meling fullførte sin medisinske utdanning ved Universitetet i Bergen i 1996. Han startet sin kirurgiske karriere med tre år ved Fylkessjukehuset på Stord. Siden 2001 har han jobbet ved Ortopedisk avdeling i Stavanger. Han er spesialist i Ortopedisk kirurgi og har jobbet ved SUS som overlege siden 2006. I 2004 ble han engasjert i opprettelsen av Bruddregisteret ved SUS. Fra 2009 har han nytt godt av et 50 % stipendiat (Helse Stavanger) for fullføring av sin ph.d.-avhandling.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.03.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: “Articular Fractures: Does an anatomic reduction really change the outcomes?”
Sted: Sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.03.2013, kl. 10.15, Aula 2. etg. Sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Terje Meling, tlf. 480 76316, e-post: terje.meling@sus.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.