Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Tannhelse og helsefremmende skoler blant ungdom i Tanzania

Hawa Shariff Mbawalla   

Hawa Shariff Mbawalla disputerer fredag 1. mars 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Planning, implementation and evaluation of a school program to promote oral health among Tanzanian adolescents”.

Ubehandlet tannsykdom forårsaker stor belastning på helse og livskvalitet i fattige land. Tilgang på tannhelsetjenester er begrenset. Det er således behov for forebyggende og helsefremmende arbeid med spesiell fokus på barn og ungdom. Gjennom lansering av helsefremmende skoler har Verdens Helseorganisasjon gjort skolen til hovedarena for forebyggende og helsefremmende arbeid. En helsefremmende skole har som mål å skape et godt læringsmiljø som fremmer helse og trivsel.

En detaljert kartlegging av ungdommers orale helse, livsstil og livskvalitet brukes i avhandlingen til å planlegge, iverksette og evaluere helsefremmende arbeid blant skoleungdom i Tanzania. Totalt deltok 2400 ungdommer i studien hvorav 727 gjennomgikk kliniske undersøkelser. Oppfølgende evalueringsundersøkelser ble gjennomført etter 2 år.

Totalt inngår 4 arbeider i avhandlingen. I det første arbeidet påvises dårlig munnhygiene og redusert livskvalitet blant skoleungdom. Ungdom med lav sosialstatus kommer dårligst ut på alle indikatorene. Det andre og tredje arbeidet viser at ubehandlet tannsykdom og ugunstige tannhelsevaner gir redusert livskvalitet. Effekten av et initiativ med helsefremmende skoler presenteres i det fjerde arbeidet. En gruppe ungdommer deltok i systematisk helsefremmende arbeid i skolen. En kontrollgruppe hadde vanlig undervisning. Ved oppfølgingsundersøkelsen hadde forsøksgruppen bedre munnhelse enn kontrollgruppen. Resultatene fra avhandlingen tyder på at systematisk helsefremmende arbeid i skolen har en positiv effekt på elevenes tannhelse.

Personalia:
Hawa Shariff Mbawalla er født i Tanzania i 1978. Hun er utdannet tannlege ved universitetet i Dar es Salaam i 2005. Hun ble tatt opp som masterstudent ved UiB i 2008. Siden 2009 har hun vært stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi og Senter for Internasjonal Helse. Avhandlingen tar utgangspunkt i et nettverksprosjekt om helsefremmende skoler blant ungdom i Tanzania og Sør-Afrika finansiert av NUFU. Hovedveileder har vært Anne N. Åstrøm, Institutt for klinisk odontologi.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.02.2013, kl. 14.15. Oppgitt emne: “Effectiveness of prevention and oral health promotion among schoolchildren: international experiences”.
Sted: Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.03.2013, kl. 09.15, Auditorium Cavum, Odontologibygget, Årstadveien 19.

Kontaktpersoner:
Hawa Mbawalla, e-post: Hawa.Mbawalla@student.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.