Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Tannråte hos småbarn i Tanzania og Uganda

Ray Mrisho Masumo   

Ray Mrisho Masumo disputerer torsdag 12. september 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Determinants and consequences of early childhood caries: a study of 6-36 months old children in Tanzania and Uganda”.

Forskning har påvist at risikobelastning i de tidligste barneår har betydning for sykdomsutvikling i voksen alder. Sykdom som kan oppstå gjennom livsløpet kan forebygges ved å redusere risikobelastning allerede i spedbarnsalder. Karies i melketannsettet oppstår gjerne før seks års alder og påvirkes av forhold knyttet til familie, fysiske/strukturelle omgivelser og barnet selv.

I fattige land, der tilgang på tannlegetjenester er begrenset, forblir tannråte hos barn ubehandlet og kan medføre redusert helse og livskvalitet hos barnet selv og foreldrene. I avhandlingen analyseres tannråte hos 6-36 måneder gamle barn fra urbane og rurale strøk i Tanzania og Uganda. Sykdommen relateres til sosiale status, utviklingsforstyrrelser i emaljen hos barnet, amming og bruk av sukrede produkter. Undersøkelsene ble gjennomført på helsestasjoner i begge land, og inkluderte 2000 barn, sammen med en forelder/foresatt. Barna ble undersøkt for tannråte og mineraliseringsforstyrrelser i emaljen mens deres foresatte (mødre) deltok i et detaljert intervju angående kosthold, hygiene og andre oppvekstsvilkår generelt.

Avhandlingen påviser høy forekomst av tannråte og høyt inntak av sukrede produkter. Forekomsten er hyppigst blant barn i sosialt og økonomisk sett ressursfattige familier, hos barn med mineraliseringsforstyrrelser i emaljen og hos dem som har et høyt sukkerkonsum. Mineraliseringsforstyrrelser var hyppigst hos barn med lav fødselsvekt, mens langvarig amming ikke kunne påvises som risikofaktor i denne studien. Resultatene fra avhandlingen må tolkes i lys av undersøkelsens tverrsnittdesign. Studien er foretatt i samarbeid med Evangelisk Luthersk kirke og Haydom Lutheran Hospital i Tanzania.

Personalia:
Ray Mrisho Masumo er født i Tanzania i 1971. Han er utdannet tannlege ved universitetet i Dar es Salaam i 1999. Han ble tatt opp som ph.d.-student ved Universitetet i Bergen i 2009 og har vært stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi og Senter for Internasjonal helse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.09.2013, kl. 14.00. Oppgitt emne: “Early childhood caries - public health approaches to prevention”.
Sted: Cavum i Nytt odontologibygg, Årstadveien 19.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.09.2013, kl. 09.15, Cavum i Nytt odontologibygg, Årstadveien 19.

Kontaktpersoner:
Ray Masumo

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.