Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Utforsking av det gåtefulle mangfold innen mikroskopisk liv

Anders Lanzén   

Anders Lanzén disputerer fredag 12. april 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Analysis of sequencing data in environmental genomics - exploring the diversity of the microbial biosphere”.

Størsteparten av organismene på vår planet er mikrobielle. Til tross for dette vet vi langt mindre om deres mangfold og økologi sammenlignet med flercellede livsformer som dyr og planter. Mikroorganismene er også driverne av lokale og globale kretsløp og har derfor en essensiell rolle i våre økosystem. Mangelen på kunnskap begrenser derfor vår mulighet for å forstå viktige problemstillinger som f. eks klimaforandringer.

Tradisjonelt har studier av mikroorganismer basert seg på dyrking og mikroskopering. Et problem er imidlertid at de fleste ikke lar seg dyrke og heller ikke kan identifiseres med mikroskopi. DNA-sekvenseringsteknologi har derimot gitt oss et nytt verktøy for å analysere organismer isolert direkte fra sitt naturlige miljø. Dette har avdekket mye av det enorme og skjulte mangfoldet som eksisterer i den mikrobielle verden. På denne måten kan vi få informasjon om hvilke organismer som er tilstede, men fremdeles er vår forståelse av mikrobiell samfunnsstruktur svært begrenset. Vi vet ikke engang om antallet "arter" i de fleste miljøer kan regnes i hundrevis eller millioner. En årsak er de tekniske begrensningene knyttet til DNA-sekvensering.

Kandidaten har bidratt til å utvikle, og ta i bruk nye verktøy, for å analysere DNA-sekvensdata. Disse forbedrer estimeringen av mangfold og gir i tillegg en mer korrekt taksonomisk klassifisering hos mikrobielle samfunn. Verktøyene har blitt anvendt på svært forskjellige, men eksotiske og fascinerende økosystemer: mikrobielle matter på havets bunn nære hydrotermale skorsteiner, og mikroplankton i alkaliske sodasjøer.

Vi kan si at mangfoldet hos mikrobielle samfunn har vært overestimert i mange tidligere studier. Samtidig eksisterer et stort mangfold av sjeldne og spesialiserte organismer, selv i ekstreme miljøer som sodasjøer, med høyt pH- og saltinnhold. Sammen med de verktøyene som har blitt utviklet, utgjør disse resultatene et verdifullt bidrag til forståelsen av mikrobiell mangfold og hva som styrer den.

Personalia:
Anders Lanzén ble født i Stockholm. Han begynte sine studier i teknisk biologi ved Linköpings universitet i Sverige i 1996. I 2004 flyttet han til Bergen, der han arbeidet for den nasjonale bioinformatikkplattformen tilknyttet Uni Research. Dette skapte interesse for mikrobiell økologi. Ph.d.-graden innenfor mikrobiell økologi ved Institutt for biologi og Senter for geobiologi startet Lanzén i 2008 med professor Lise Øvreås som hovedveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.03.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: “Single cell genomics in microbial ecology”.
Sted: Seminarrom K3, Biobyggene, Thormøhlensgate 53B.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.04.2013, kl. 10.15, Stort auditorium i Datablokken, II etg., Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55.

Kontaktpersoner:
Anders Lanzén, tlf. 922 57830, e-post: anders.lanzen@bio.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.