Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Sensorkobling og forbedret reservoarovervåkning

Marcus Landschulze   

Marcus Landschulze disputerer tirsdag 29. oktober 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Investigation and optimization of OBC sensor array coupling to the seafloor».

Koblingen mellom seismiske sensorer og jordskorpen kan ha til dels stor påvirkning på seismiske signaler, avhengig av undergrunnen og utformingen av sensor eller de seismiske sensorgruppene. Effekten av denne koblingen har hittil ikke vært grundig undersøkt og blir sjelden tatt med i signalprosesseringen.

Landschulze har nå gjort en systematisk undersøkelse av sensorkoplingen mellom sensorer i en havbunnskabel (OceanBottomCable, OBC) og havbunnen. Havbunnskabler blir blant annet brukt i reservoarovervåkning gjennom produksjonstiden. Landschulze presenterer en metode som blir brukt til å regne ut og fjerne sensorkoblingseffekten fra seismiske signaler. Metoden fører til forbedrede seismiske data, og muliggjør bruk av informasjon fra sensorer som før har blitt forkastet fordi koblingen var for dårlig.

Undersøkelsene, som har blitt gjort ved hjelp av sensordata fra en havbunnskabel, viser at signalene er tydelig avhengig av innfallsvinkelen. Det gjelder også for sensorer som skårer høyt på en såkalt «vector fidelity test». Testen overprøver selve sensorens evne å registrere signaler etter at den er installert. Resultatene viser at god «vector fidelity» ikke er tilstrekkelig for å bevise god sensorkobling til havbunnen.

Personalia:
Marcus Landschulze (f. 1969) er født og oppvokst i Tyskland. Han har en diplomgrad i elektronikk og en diplomgrad i geofysikk fra Universitetet i Hamburg, Tyskland. I 2010 begynte Marcus å jobbe som ph.d.-student ved Institutt for geovitenskap ved universitet i Bergen og Octio AS. Doktorgradsstillingen ble finansiert av NFR og Octio AS.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.10.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Microseismic Monitoring, methods and applications".
Sted: Auditorium 2, Realfagbygget, Allégaten 41, U.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.10.2013, kl. 13.15, Auditorium 3, Realfagbygget, Allégaten 41, U.etg.

Kontaktpersoner:
Marcus Landschulze, tlf. +47 400 111 33, e-post: marcus.landschulze@geo.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.