Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Ustabilt stemningsleie er vanlig hos voksne ADHD-pasienter

Elisabeth Toverud Landaas   

Elisabeth Toverud Landaas disputerer fredag 30. august 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in adults – Mood instability and genetic risk factors.”

ADHD er en vanlig nevropsykiatrisk lidelse som debuterer i barndommen og som ofte varer til voksen alder. I tillegg til kjernesymptomene hyperaktivitet, impulsivitet og uoppmerksomhet, har mange voksne ADHD-pasienter andre psykiatriske symptomer og ulike grader av emosjonell instabilitet.

Cyklotymt temperament er et personlighetstrekk som er preget av hyppige humørsvingninger uten å fylle kriteriene for psykiatrisk lidelse. I sitt ph.d.-arbeid studerte Landaas dette hos 586 norske voksne ADHD-pasienter og 721 kontrollpersoner. Hele 71 prosent av ADHD-pasientene bekreftet dette personlighetstrekket, mot bare 13 prosent av kontrollene. Pasientene med cyklotymt temperament oppga flere ADHD-symptomer, mer symptomer på mani og hypomani, høyere forekomst av bipolar lidelse, rusproblemer, angst og depresjon, og lavere utdannelse og deltakelse i arbeidslivet, enn andre ADHD-pasienter. Den høye forekomsten av cyklotymt temperament hos voksne ADHD-pasienter viser at helsepersonell bør vurdere ADHD som en mulig diagnose hos pasienter med slike humørsvingninger.

Årsakene til ADHD er ikke kjent, men vi vet at tilstanden er arvelig og trolig skyldes et komplekst samspill mellom mange genetiske faktorer og miljøfaktorer. Påvisning av sårbarhetsgener kan øke forståelsen av biologiske mekanismer ved ADHD og være viktig for å utvikle ny diagnostikk og behandling.

Landaas sammenliknet også genvarianter hos ADHD-pasienter og kontrollpersoner. Variasjon i serotonintransportergenet ble undersøkt i et internasjonalt materiale av 3784 ADHD-pasienter og kontroller. Resultatene viste at varianten 5-HTTLPR kan være knyttet til moderat økt risiko for ADHD hos voksne. Denne varianten viste imidlertid ingen sammenheng med cyclotymt temperament. Landaas fant heller ingen klar sammenheng mellom ADHD og risikovarianter for bipolar lidelse. Disse resultatene er i tråd med tidligere forskning, noe som tyder på at sårbarheten for ADHD utgjøres av et stort antall genvarianter som hver for seg bidrar med relativt liten effekt.

Personalia:
Elisabeth Toverud Landaas er født i Oslo i 1984. Hun fullførte forskerlinjen ved medisinstudiet på Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen i juni 2011. Siden har hun vært stipendiat i ADHD-prosjektet ved K.G. Jebsen Senter for studier av nevropsykiatriske lidelser ved Universitetet i Bergen. I stipendiattiden har hun også vært gjesteforsker ved Universitetet i Würzburg i Tyskland. Fra februar 2013 er hun turnuslege ved Sykehuset i Vestfold.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
30.08.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: "What happended to the genes? Role of phenotyping, heterogeneity and epigenetics in missing heritability for psychiatric disorders".
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.08.2013, kl. 12.15, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Toverud Landaas, tlf. 936 26343, e-post: elisabeth.landaas@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.