Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Prognostiske markører ved føflekkreft

Rita Grude Ladstein   

Rita Grude Ladstein disputerer fredag 1. februar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Prognostic markers in cutaneous melanoma with emphasis on proliferation and tumor necrosis».

Malignt melanom (føflekkreft) er den mest alvorlige formen for hudkreft. Hvert år får ca. 1500 personer påvist sykdommen, og forekomsten øker stadig. De fleste som får behandling i tidlig stadium er varig friske, mens behandlingsmulighetene er begrensede ved avansert sykdom med spredning. Malignt melanom er årsak til nærmere 350 dødsfall per år.

Det er behov for mer kunnskap om sykdommens biologi og ytterligere kartlegging av faktorer som har betydning for overlevelse ved føflekkreft. Tykkelsen av svulsten er den viktigste av de kjente faktorene ved lokalisert sykdom. Blant andre ugunstige faktorer er mikroskopisk sårdannelse (ulcerasjon) i tumoroverflaten og høyt antall celledelinger (mitoser).

I avhandlingen ble prognostisk verdi av mitosemarkøren Phosphohistone H3 (PHH3) undersøkt og sammenlignet med standard mitosetelling. Ved farging av PHH3, trer mitosene tydeligere fram. Antall PHH3-positive celler var korrelert med overlevelse og en bedre prognostisk markør enn ordinær mitosetelling. I tillegg var bestemmelse av PHH3 raskere og hadde praktiske fordeler.

Videre ble histologisk vevsdød (nekrose) vurdert, og funn av nekrose var assosiert med redusert overlevelse. I svulster tykkere enn 4 mm var nekrose en sterkere prognostisk markør enn ulcerasjon og mitosetall. Dette tyder på at registrering av nekrose bør innføres i rutinevurderingen av disse svulstene.

Kreftceller og umodne celler kan vise likhetstrekk. Proteinet Nestin finnes i stamceller og umodne celler. I studien var sterkt uttrykk av Nestin i maligne melanom assosiert med høy celledelingsaktivitet, nekrose og dårlig prognose.

Resultatene i denne avhandlingen viser at biomarkører kan benyttes for å gradere svulstene biologisk og vurdere deres aggressivitet. Dette vil kunne få betydning for pasientbehandling.

Personalia:
Rita Grude Ladstein (f. 1970) er oppvokst på Finnøy i Ryfylke. Hun avla medisinsk embetseksamen ved NTNU i Trondheim i 1996. Etter endt turnustjeneste i 1998 har hun arbeidet ved ulike avdelinger ved Haukeland universitetssykehus og ble godkjent spesialist i hud- og veneriske sykdommer i 2009. Ladstein er overlege ved Hudavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Forskningsarbeidet utgår fra Gades institutt, Seksjon for patologi, Universitetet i Bergen, og ble finansiert gjennom doktorgradsstipend fra Universitetet i Bergen i perioden 2008-2012.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.01.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: "Betydningen av kirurgisk radikalitet (kirurgiens omfang) og sentinel node diagnostikk i behandlingen av malignt melanom".
Sted: Auditorium 1 BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.02.2013, kl. 10.15, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Rita Grude Ladstein, e-post: Rita.Landstein@gades.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.