Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Elektronisk pasientjournal kan bedre sykehjemsbehandling

Kjell Krüger   

Kjell Krüger disputerer fredag 31. mai 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Can a structured electronic patient record with decision-making support improve nursing home quality?”

Grunnet «eldrebølgen» står sykehjemmene overfor store utfordringer i årene som kommer. Samhandlingsreformen medfører at pasientene blir skrevet raskere ut fra sykehus til sykehjem. Krav til faglighet, kvalitet og effektivitet på sykehjemmene er derfor økende.

Hvordan skal man med begrensede personellressurser sikre god oversikt over sykehjemspasienter med komplekse problemstillinger og sikre lik behandling fra sykehjem til sykehjem? 75 prosent av pasientene på sykehjem har varierende grad av demens og kan derfor ikke hevde sine krav som oss andre. God og oversiktlig elektronisk journal med alarmer og beslutningsstøtte er et viktig redskap for leger og pleiere i arbeidet med å trygge pasientenes pleie og behandling. Helsevesenet har generelt kommet på etterskudd når det gjelder utviklingen av hensiktsmessige IT-systemer som møter dagens og morgendagens krav.

Kjell Krüger har forsket på forekomsten av atrieflimmer og hjertesvikt blant langtidspasienter på sykehjem og på behandlingsforskjeller fra sykehjem til sykehjem. Det samme er gjort for bruk av psykoaktive medikamenter og viktige rutiner som for eksempel veiing av pasientene. Det ble funnet signifikante behandlingsforskjeller. Han undersøkte også om det var mulig å utvikle et strukturert elektronisk journalsystem som kan aksepteres av brukerne. Et system som kan bidra til kvalitetsforbedringer ved å gi enkle veiledninger, for eksempel ”denne pasienten må veies”, eller ”denne pasienten har to medisiner som ikke bør blandes”. Systemet som ble utviklet viste seg å bli godt likt av brukerne. Alarmene og oversiktene kan endre medisinsk praksis og bidra til bedre kvalitet.

Personalia:
Kjell Krüger ble født i Bergen i 1952. Han er cand.med fra Universitetet i Oslo i 1979. Han har en mastergrad i helseadministrasjon og er spesialist i indremedisin og geriatri. Fra 2005 har han vært overlege ved Løvåsen/Fyllingsdalen sykehjem i Bergen og han fungerer for tiden som sykehjemsoverlege i Bergen kommune. Veiledere for doktorgradsprosjektet har vært overlege Jon Terje Geitung (UiB), professor Anders Grimsmo (NTNU) og professor Geir Egil Eide (UiB).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.05.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: ”Virkning av elektroniske pasientjournaler og beslutningsstøtte på resultat av pasientbehandlingen – erfaringer og muligheter”.
Sted: Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 65.

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.05.2013, kl. 12.15, Olavssalen, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 65.

Kontaktpersoner:
Kjell Krüger, e-post: kjell.kruger@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.