Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Fiskedoktoren, veterinær eller biolog?

M. Kjæmpenes Wenche   

Wenche M. Kjæmpenes disputerer fredag 22. mars 2013 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Fish diseases – Who Cares and Who Cures? A comparative Study of Professionalization and Division of Work in the Health of Farmed Fish in Norway and Scotland”.

Avhandlingen er basert på dokumentstudier og intervju. Arbeidet er en sammenligning mellom Norge og Skottland, de to største oppdrettsnasjonene i Europa. Oppdrettsnæringen har hatt en rask vekst, og store multinasjonale konsern er involvert i begge lands næringer. I Norge var det en lang kamp om ansvaret for fiskehelse mellom landbruks- og fiskerimyndigheter, mellom veterinærer og biologer.

I 1989 startet Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø opp fiskehelsebiologutdanningen som svar på et behov i arbeidsmarkedet. I 2005 vant universitetene og fiskehelsebiologene frem med sine krav og fiskehelsebiologene ble gjennom lov sidestilt med den norske veterinærprofesjonen i fiskehelsefeltet. Fiskehelsebiologene ble den fjerde profesjonen i Norge med rett til å skrive ut resepter på medisin. Rollen som Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø har hatt i denne profesjonaliseringskampen er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.

I Skottland oppstår ikke tilsvarende profesjonaliseringsprosesser. En institusjon tilknyttet havforskningsmiljøet har ansvaret for diagnostisering og offentlig fiskesykdomskontroll. Fiskehelseinspektører blir autorisert til arbeidet, og kompetansen til den som blir autorisert vil variere. Det er havforskningsmiljøet som har det offentlige ansvaret for å ta seg av oppfølging av meldingspliktige sykdommer som fiskehelseinspektørene rapporterer. Veterinærer involveres når syk fisk skal behandles.

Avhandlingen viser at individuelle aktører spiller en stor rolle for utvikling av profesjoner og arbeidsdeling i et felt, men handlingsrommet defineres av interesser, ressurser og strategier til hver enkelt aktør og av relasjonene mellom aktørene i feltet. Både Norge og Skottland var tidlig ute med å etablere forvaltningsregimer i fiskehelsefeltet. Betydningen av å involvere ulike kunnskapsgrupper har vært avgjørende for de to landenes kunnskapsutvikling i fiskehelsefeltet samt etablering av offentlig fiskehelsekontroll.

Personalia:
Wenche M. Kjæmpenes er født i 1962 og oppvokst på øya Værlandet i Askvoll kommune. Hun er utdannet med hovedfag fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, 1988. I perioden 1988 til 1994 hadde hun en stipendiatstilling ved Finnmark Distriktshøgskole og fra 1995 har hun vært ansatt ved Høgskolen i Finnmark, Institutt for sosialfag. Hovedveileder for arbeidet har vært førsteamanuensis Tor Halvorsen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.03.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: "The effects of professionalization. Discuss the importance of the professionalization of fish health for the development of the fish farming industries in Norway and Scotland".
Sted: Auditoriet i Ulrike Phils hus, Prof. Keysers gt.1, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.03.2013, kl. 10.15, Auditoriet i Ulrike Phils hus, Prof. Keysers gt.1, Universitetet i Bergen.

Kontaktpersoner:
Wenche M. Kjæmpenes, tlf. +47 472 80195, e-post: wenche@hifm.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.