Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Tyske sykehusleger i Norge

Ralf Kirchhoff   

Ralf Kirchhoff disputerer fredag 6. september 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Tyske sykehusleger i Norge i et institusjonelt perspektiv”.

Avhandlingen genererer ny kunnskap om en legegruppe som i 2008 representerte den antallmessig største gruppen utenlandske leger i Norge. Resultatene fra en spørreundersøkelse blant et representativt utvalg tyske sykehusleger i Norge i 2009, viser at tyske sykehusleger finner seg godt til rette på norske sykehus.

Sammenlignet med sine norske kolleger scorer tyske sykehusleger i snitt høyere på opplevd organisasjonstilhørighet, de opplever mindre problemer med tidspress og er i noe større grad orientert mot å holde seg faglig oppdatert. Bare på ett område opplever de tyske legene større utfordringer enn de norske, og det gjelder administrativt arbeid på sykehusene. Avhandlingen viser at varigheten på ansettelsesforholdet i Norge hadde relativt lite betydning for disse forskjellene.

Avhandlingen viser også at Tyskland, i perioden 1991-2008, i langt mindre grad enn Norge, har brutt med eksisterende styrings- og ledelsestradisjoner i sykehussektoren. Det vises også til forskjeller i virkemiddelbruk og tidspunkt for iverksettelsen av reformer i tysk og norsk sykehussektor. Endringene i Tyskland fremstår i større grad som inkrementelle endringer, sammenlignet med utviklingen i Norge. De tyske, føderale lovendringene er implementert på et senere tidspunkt enn lignende norske reformer, og har samtidig fått et noe annerledes innhold enn de norske.

Avhandlingen bidrar til å utfylle annen forskning, der fokuset først og fremst har vært rettet mot hvilke implikasjoner arbeidsmigrasjonen av leger har for avsenderland og mottakerland. Økt forståelse av hvordan migrerende helsepersonell oppfatter og håndterer den norske sykehuskonteksten, må antas å ha betydning både for styrings- og ledelsesutfordringene i sykehusene og for helse- og helsepersonellpolitikk på et mer generelt plan.

Personalia:
Ralf Kirchhoff er født i 1963. Han har cand.polit.-graden fra Universitetet i Bergen. Kirchhoff har frem til disputasen vært tilsatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Ålesund, Avdeling for helsefag. Fra høsten 2007 har han også vært ph.d.-kandidat ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UIB. Professor Ivar Bleiklie har vært hovedveileder og professor Haldor Byrkjeflot har vært biveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.09.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: "Det tyske helsevesen: Er det fortsatt preget av Bismarck?"
Sted: Auditoriet, Ulrike Phils Hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.09.2013, kl. 10.15, Auditoriet, Ulrike Phils Hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Ralf Kirchhoff, tlf. 930 37991, e-post: rk@hials.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.