Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Hvordan er kvaliteten på primærhelsetjenester i Tanzania?

Catherine Kahabuka   

Catherine Kahabuka disputerer mandag 15. april 2013 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“Care seeking and management of common childhood illnesses in Tanzania: Questioning the quality of primary care services”.

Tanzania har et godt utbygd nettverk av klinikker i primærhelsetjenesten. De vanligste sykdommene som tar liv i Tanzania – malaria, pneumoni og diare – kan vanligvis behandles ved slike klinikker. Studier viser varierende kvalitet på helsetjenestene som tilbys på dette nivået og at mange pasienter går forbi den lokale klinikken for å søke helsehjelp på høyere nivå. Dette medfører underbruk av primærhelsetjenesten og overbelastning på sykehus. Denne studien fokuserer på brukernes erfaringer og oppfatninger av kvaliteten på helsetjenester i primærhelsetjenesten. Den undersøker hvordan foreldre håndterte sykdom hos barn under fem år, hvor de søkte hjelp og hvilken behandling og rettleiing de fikk fra helsetjenesten.

Studien er basert på informasjon fra 560 foreldre med barn på sykehus i Korogwe og Muheza, gruppeintervjuer og individuelle intervjuer med foreldre på landsbynivå og nasjonale data fra siste befolknings- og helseundersøkelse i Tanzania. En annen datakilde var samlet av DHS, med informasjon om hva foresatte gjorde ved nylig sykdom hos barn under 5 år i hele Tanzania.

Hovedfunnet er at primærhelsetjenesten i dette området ikke gir et tilbud til syke barn som er faglig forsvarlig. Manglende diagnostiske redskaper og ufullstendige kliniske undersøkelser medførte feil behandling og oppfølgning. Manglende medisiner førte til uriktige doser, og begrensede åpningstider førte til avbrudd i behandlingen. Foresatte klaget også over helsearbeideres ubehagelige og uhøflige adferd, med nedsettende språk, arbeid i langsomt tempo selv om det hastet, uformelle avgifter, og hyppig fravær. Den dårlige kvaliteten på tjenestene som ble tilbudt gjorde at primærhelsetjenesten opplevdes som irrelevant når foreldre hadde syke barn og trengte helsehjelp.

Personalia:
Catherine Kahabuka er en 34 år gammel lege fra Tanzania. Hun ble ferdig med sin legeutdannelse ved Universitetet i Dar es Salaam i 2005. Hun kom inn som masterstudent ved Senter for internasjonal helse i 2008, og ble tatt opp i ph.d-programmet i 2009. Hennes hovedinteresse er å forbedre systemet for helsetjenester, særlig for barn under fem år, og i befolkninger som er underpriviligert.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.04.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: “Interventional strategies for primary health care quality improvements in low resource nations: What has worked and what hasn't?”
Sted: Auditorium 4, BBB (Bygg for biologiske basalfag).

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.04.2013, kl. 12.15, Auditorium 4, BBB (Bygg for biologiske basalfag).

Kontaktpersoner:
Catherine Kahabuka, e-post: millenaomi@yahoo.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.