Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Nytte av strålebehandling etter operasjon for bløtvevskreft

Nina Louise Jebsen   

Nina Louise Jebsen disputerer fredag 24. mai 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Adjuvant Radiotherapy in Extremity and Trunk Wall Soft Tissue Sarcoma - Scandinavian Sarcoma Group Experience”.

Bløtvevssarkom er en sjelden kreftform med cirka 250 nye tilfeller per år i Norge. Den oppstår i ulike typer bløtvev (bindevev, muskler, fett o.l.) og svulstene kan forekomme overalt i kroppen, men er hyppigst lokalisert på låret. De skandinaviske landene samarbeider om behandlingsopplegg og forskning gjennom Skandinavisk Sarkomgruppe (SSG).

Hovedbehandlingen er kirurgisk fjerning av svulsten, og kvaliteten på sikkerhetsmarginen svulsten er fjernet med, er den viktigste prognostiske faktoren for lokal kontroll. Både strålebehandling og cellegift benyttes i økende grad for å redusere risiko for tilbakefall.

Data fra SSGs pasientregister er benyttet som utgangspunkt for å studere utviklingen i bruk av strålebehandling ved bløtvevskreft. Parallelt med økt bruk av strålebehandling for pasienter diagnostisert 1986-2005, fant vi at lokal tilbakefallsrate var redusert, og at strålebehandling i tillegg til kirurgi i visse situasjoner halverte risikoen for lokalt tilbakefall, sammenlignet med kirurgi alene.

Pasienter med høy risiko for tilbakefall (både lokalt og i form av fjernspredning) ble i perioden 1998 -2007 inkludert i en SSG-studie som omfattet cellegift etter primæroperasjon, kombinert med akselerert strålebehandling (to strålefraksjoner per dag). Analysene viste oppmuntrende resultater for både sykdomsfri overlevelse og totaloverlevelse, med et akseptabelt bivirkningsnivå. Erfaringene fra denne studien er tatt til følge i en pågående SSG-studie for høyrisiko-pasienter.

Hvilken stråledose som er optimal ved bløtvevskreft er foreløpig uavklart. Etter kirurgi med god sikkerhetsmargin fant vi at de moderate dosenivåer som anbefales av SSG resulterte i god lokal kontroll, mens manglende sikkerhetsmargin motiverer for høyere stråledose. Svulstens størrelse og biologiske aggressivitet er andre faktorer som bør vektlegges ved individualisering av strålebehandlingen.

Personalia:
Nina Louise Jebsen er født i Bergen i 1968, avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Trondheim i 1994 og ble godkjent kreftspesialist i 2003. Arbeidet med doktorgraden bygger på et samarbeid mellom skandinaviske sarkomsentre. Hovedveiledere har vært Clement Trovik (Haukeland Universitetssykehus) og Øyvind Bruland (Oslo Universitetssykehus), mens Jacob Engellau (Skåne Universitetssjukhus) har vært medveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.05.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: “The advantages and disadvantages of conventional local treatments for soft tissue sarcoma, and what can be done to improve current approaches?”
Sted: Haukeland Universitetssykehus, Store Auditorium, 3. etasje, Sentralblokken.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.05.2013, kl. 12.15, Haukeland Universitetssykehus, Store Auditorium, 3. etasje, Sentralblokken.

Kontaktpersoner:
Nina Louise Jebsen, tlf. 958 89448, e-post: nina.louise.jebsen@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.