Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Hvorfor blir noen uføretrygdet og andre ikke?

Inger Haukenes   

Inger Haukenes disputerer fredag 5. april 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Predictors of disability pension: the role of class, work and gender».

I Norge har alle personer mellom 18 og 67 år rett til uførepensjon dersom inntektsevnen er varig redusert med minst 50 prosent på grunn av dårlig helse. Blant yrkesaktive er noen grupper er mer utsatt for dårlig helse og redusert arbeidsevne enn andre, spesielt gjelder dette personer med lavere utdanning og de som jobber i fysisk tunge yrker. I tillegg er kvinner mer utsatt enn menn. Hvorfor det er slik trenger nærmere undersøkelse.

Målsettingen med studien var å undersøke årsaker til uføretrygd og spesielt betydningen av sosioøkonomisk klasse, arbeid og kjønn. Studien benyttet informasjon fra Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK) som ble gjennomført på slutten av 1990-tallet og omfattet alle menn og kvinner i aldersgruppen 40 til 46 år som var bosatt i Hordaland. Sammenheng mellom deltakernes utdanning, posisjon i arbeidslivet og kjønn, og sannsynligheten for å bli uførepensjonert i årene frem til utgangen av 2004 ble undersøkt.

Oppsummert viste funnene at arbeidstakere med lav utdanning og fysisk krevende arbeid hadde langt høyere sannsynlighet for å bli uførepensjonert enn arbeidstakere med høy utdanning og lite fysisk krevende arbeid. Noe av forklaringen på denne forskjellen var knyttet til ulik grad av kontroll over egen arbeidssituasjon og fysisk hardt arbeid.

Kvinner hadde dobbelt så høy sannsynlighet for å bli uførepensjonert som menn, uten at studien kunne forklare denne forskjellen. For gruppen høyt utdannede menn og kvinner var imidlertid kjønnsforskjellen i uførepensjon forklart av kvinners lavere posisjon og status i arbeidslivet og at kvinnene vurderte sin egen helse som noe dårligere enn menns.

Det var også en sammenheng mellom røyking og fremtidig uførepensjon, men denne sammenhengen var primært forklart av sosioøkonomisk klasse. Imidlertid viste studien at storrøykende kvinner hadde en høyere sannsynlighet for å bli uførepensjonert helt uavhengig av utdanningsnivå, yrkesklasse og egenvurdert helse.

Personalia:
Inger Haukenes ble utdannet fysioterapeut ved Fysioterapihøyskolen i Bergen i 1983, og tok hovedfag i filosofi ved Universitetet i Bergen i 2004. Haukenes har vært ansatt ved Haukeland Universitetssykehus og UNI-Research og fra 2009 som stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Veiledere er professor John Gunnar Mæland og professor Trond Riise ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.04.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: «Direkte og indirekte effekter i epidemiologi».
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.04.2013, kl. 12.15, Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Inger Haukenes, tlf. 454 25925, e-post: Inger.Haukenes@isf.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.