Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Hva skjer i eldreomsorgen?

Heidi Haukelien   

Heidi Haukelien disputerer fredag 23. august 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Omsorg og styring. Kjønn, arbeid og makt i velferdskommunen».

Avhandlingen tar for seg hvordan nye måter å styre og organisere den kommunale eldreomsorgen skaper etiske dilemmaer og verdikonflikter for de ansatte.

Haukeliens empiriske materiale er basert på et langvarig sosialantropologisk feltarbeid i flere kommuner. Forskningen viser at kommuner, på tross av mandatet de har fått fra staten til å levere gode omsorgstjenester ut fra befolkningens behov, tilpasser tjenestene ut fra hva de kommunale budsjettene tillater.

Behovet for kompetente omsorgstjenester øker raskt, men ressursene som kreves for å imøte-komme dem i henhold til gjeldende kvalitetskrav øker ikke tilsvarende. Dermed blir ressursene spredd tynt til stadig flere brukere, med redusert kvalitet på tjenestene som resultat. Avhand-lingen demonstrerer hvordan dilemmaene som oppstår som følge av dette håndteres og erfares av de ansatte, og hvordan de uttrykkes og håndteres på ulike institusjonelle nivåer.

Observasjoner av samhandlingen mellom sykepleiere, omsorgsarbeidere og pasienter fra dag-liglivet på sykehjem og i hjemmetjenester tyder på at det kreves en særdeles stor fleksibilitet fra de som jobber i denne sektoren (hovedsakelig kvinner) og at de hele tiden må tilpasse seg en uforutsigbar arbeidssituasjon. Avhandlingen viser hvordan dette fører til redusert kvalitet i form av mulighet til å gi de eldre et liv med god livskvalitet. Det fører også til stadig økende frustrasjon, men liten grad av åpenlys motstand fra de ansatte.

Det relative fraværet av åpenlys motstand forklares ut fra et kjønnsperspektiv, ut fra utdanning-enes fokus og andre kulturhistoriske utviklingstrekk i det norske samfunnet. Et sentralt argument er at den dominerende kulturelle forestillingen om omsorgsyrkenes rolle i økonomien innebærer en mistolkning av kvinners lønnede omsorgsarbeid som ikke primært verdiskapende, men i hovedsak forstått mer som en samfunnsøkonomisk utfordring, en utgiftspost som må effektiviseres enn som en sentral og grunnleggende forutsetning for velferdsstatens fortatte eksistens.

Personalia:
Heidi Haukelien (1959) er utdannet sykepleier ved Sykepleierhøgskolen i Telemark fra 1983 og tok hovedfag i Sosialantropologi ved Universitetet i Oslo i 2000. Hun arbeider som forsker ved Telemarksforsking (siden 2000), og ble tatt opp på ph.d.-programmet ved Institutt for sosialant-ropologi ved Universitetet i Bergen i 2009.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
22.08.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: «Antropologisk teoriutvikling i møte med den profesjonelle omsorgssektoren».
Sted: Bergens Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.08.2013, kl. 10.15, Bergens Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15.

Kontaktpersoner:
Heidi Haukelien, tlf. 995 31293, e-post: haukelien@tmforsk.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.