Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Feminine motiver i Merleau-Pontys naturfilosofi

Claus Halberg   

Claus Halberg disputerer fredag 1. november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The Labour of the Feminine in Merleau-Ponty’s Philosophy of Nature”.

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), en toneangivende filosof innen den franske fenomenologien på 1940- og 1950-tallet, har gjennom de siste ca. tjue årene blitt tatt inn i varmen på en rekke felt innen vår tids filosofiske diskusjonsområder. Dette gjelder spesielt i den naturvitenskapelig baserte kognisjonsvitenskapen, miljøfilosofien og den feministiske filosofien.

Merleau-Pontys appell her er fundert i de ressursene han gir for å tenke natur, og menneskets deltakelse i den, hinsides tradisjonelle dualismer mellom sjel og legeme, tenkning og sansning, subjekt og objekt. Han framlegger i stedet en forståelse av det erfarende, tenkende og handlende mennesket som uoppløselig innvevd i sitt sosiale og naturlige miljø gjennom sin kropp. Samtidig har man spesielt innen den feministiske resepsjonen av Merleau-Ponty påpekt hans tendens til å kode og framstille sine filosofiske begreper gjennom feminint betonte språklige bilder, metaforer og motiver.

Gjennom nærlesninger av Merleau-Pontys tekster vises det i avhandlingen hvordan det filosofiske problemet om natur for ham handler om vår erfaring av den som annethet, uminnelighet og generativitet, og hvordan disse aspektene antar feminine skikkelser i tekstene hans. Når det gjelder naturen som annethet, vises det hvordan denne annetheten gjennom Merleau-Pontys tekster implisitt antar skikkelsen til det ”evig kvinnelige,” forstått som det uoppnåelige, uutgrunnelige objektet for en tradisjonell maskulin erobringsfantasi.

Når det derimot gjelder naturen forstått som uminnelighet og generativitet, er det morsmotivet som viser seg å dominere Merleau-Pontys filosofiske retorikk, med andre ord allusjoner til naturen som en fruktbar, svanger og fødende mor. Analysene viser hvordan Merleau-Ponty bruker dette motivet for å undergrave de to grunnpilarene i arven etter Descartes: den idealistiske forståelsen av det menneskelige subjektet som ren væren-for-seg og den realistiske forståelsen av naturen som ren væren-i-seg.

Personalia:
Claus Halberg (f. 1978) er født og oppvokst i Arendal. Han tok sitt hovedfag i filosofi ved Universitetet i Bergen vårsemesteret 2006, ble tildelt ph.d.-stipend fra Humanistisk fakultet ved UiB samme år, og har som stipendiat vært tilknyttet Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB. Underveis i avhandlingsarbeidet har han forelest på bachelorprogrammet i kjønnsteori, og fungert som seminarleder på examen philosophicum og examen facultatum ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.10.2013, kl. 16.30. Oppgitt emne: ”Merleau-Ponty’s Philosophy of Nature and the Future of Feminist Phenomenology”.
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.11.2013, kl. 09.30, Auditorium B, Sydenshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Claus Halberg, tlf. 976 13238, e-post: Claus.Halberg@fof.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.