Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Hvordan oppdras oppdragerne?

Lise Granlund   

Lise Granlund disputerer fredag 6. desember 2013 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Hvordan oppdras oppdragerne? En sammenlignende studie av en lærerutdanning for steinerskolene og en offentlig lærerutdanning».

Forskning viser at læreren og lærerens ekspertise er den sentrale ressursen for elevenes prestasjoner, men hvordan dannes denne ekspertisen? Både den offentlige lærerutdanningen og Steinerhøyskolens lærerutdanning opplever kritikk for måten de utdanner lærere på: den offentlige lærerutdanningen for utydelighet i innhold og didaktikk, manglende helhet og løs kunnskapsintegrasjon og Steinerhøyskolen for å ha en for sterk integrasjon basert på en pedagogisk antroposofi. At de to institusjonene organiserer den faglige, pedagogiske og praktiske opplæringen ulikt, gjør det interessant å sammenlikne dem.

Avhandlingen undersøker hvordan sammenhengen mellom skolefag, pedagogikk og praksis er organisert ved de to skolene, og hvilke føringer staten og lærerstaben legger for lærerstudentene i opplæringssituasjonen. Sentralt står spørsmålet om hvordan utdanningens innhold og struktur formes av skolens kunnskapskultur og pedagogiske filosofi. Studien ser spesielt på forholdet mellom tradisjonsoverføring og individuelt frihetsrom i sosialiseringen av lærere som profesjonelle yrkesutøvere. Avhandlingen viser at begge utdanningene strever med mange av de samme utfordringene, men at de forsøker å løse dem på svært ulikt vis.

Undersøkelsen er basert på analyse av formelle og uformelle lærerintervju, observasjon av klasseromsundervisning, og dokumentanalyse av lærerplaner og pensum i tre caser: pedagogikkundervisningen, matematikkundervisningen og i høyskolelærernes veiledning ved lærerstudentenes praksisundervisning.

Avhandlingen er et sosiologisk bidrag til et felt som har vært dominert av pedagoger, og anvender en kombinasjon av teori og empiriske metoder som er sjelden i utdanningssosiologien.

Personalia:
Lise Granlund (f. 1974) er fra Narvik. Hun har hovedfag i sosiologi fra 2003, og var etter dette ansatt ved Sosiologisk institutt, først som vitenskapelig assistent, så som stipendiat. Granlund jobber i dag som lektor ved Rosenvilde videregående skole og er lærebokforfatter for Aschehoug forlag.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.12.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: «Redegjør for ulike formål med komparative studier i samfunnsforskningen og drøft metodiske utfordringer knyttet til sammenligning av observerte fenomener».
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.12.2013, kl. 13.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1.

Kontaktpersoner:
Lise Granlund, tlf. 926 80265, e-post: lise.granlund@rosenvilde.vgs.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.