Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Computernavigasjon ved innsetting av totalprotese i kne

Øystein Johannes Gøthesen   

Øystein Johannes Gøthesen disputerer fredag 29. november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Computer Navigation in Total Knee Replacement Surgery. Effect on Outcome».

Pasienter med slitasje i kneet får ofte satt inn en totalprotese i kneet. For de fleste varer protesen livet ut, men noen få må opereres på nytt. Øystein Gøthesen har i sitt doktorgradsarbeid studert computernavigasjon som metode for innsetting av slike proteser.

Det er viktig at protesen blir riktig plassert ut i fra pasientens anatomi og bevegelsesmønster. Computernavigasjon er et hjelpemiddel som er utviklet for å sikre at protesen får riktig plassering. Man strides imidlertid om hva som er riktig plassering, og i hvor stor grad riktig plassering påvirker pasientens tilfredshet, funksjon og varighet av protesen.

Øystein Gøthesen har i sitt doktorgradsarbeid evaluert kostnadseffektiviteten ved bruk av computernavigasjon i kneprotesekirurgien. Sykehus med stort pasientvolum vil ha størst mulighet for å oppnå kostnadseffektivitet, mens sykehus med få pasienter kanskje ikke vil klare å forsvare bruk av helsekroner til dette. Kostnadseffektiviteten var først og fremst avhengig av effekten av computernavigasjon på implantatoverlevelsen. Gøthesen har også undersøkt implantatoverlevelsen blant de computernavigerte kneprotesene i Norge i perioden 2005-2008.Overraskende nok viste studien at på kort sikt måtte computernavigerte kneproteser oftere reopereres enn kneproteser som var operert med vanlig teknikk. Ettersom det spesielt var én protesetype som fikk dårligere resultater ved bruk av computernavigasjon, så Gøthesen også nærmere på denne, og fant at den samme protesen hadde høyere risiko for å løsne fra beinet også uten bruk av computernavigasjon.

Gøthesen har også sammenlignet en gruppe pasienter med computernavigerte kneproteser med en gruppe pasienter som fikk kneprotesen satt inn med standard teknikk. Resultatene av denne studien viste at computernavigasjon var mer pålitelig enn standard teknikk ved plassering av protesen, og at pasientene med computernavigert protese hadde ørlite bedre funksjon ved etterundersøkelsene.

Personalia:
Øystein Johannes Gøthesen (f.1972, Sandnes) fullførte medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1998. Turnustjenesten ble gjennomført ved Haugesund sjukehus og i Suldal kommune. Etter endt spesialistutdanning har han arbeidet som ortopedisk kirurg ved Haugesund sjukehus og samtidig gjennomført doktorgradsprosjektet. Prosjektet fikk økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd. Hovedveileder har vært professor Ove Furnes ved Haukeland universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.11.2013, kl. 10.00. Oppgitt emne: "Osteoarthritis in the knee. Treatment strategies based on evidence in the literature".
Sted: Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.11.2013, kl. 12.00, Stort Auditorium, Sentralblokken, Haukeland universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Øystein Johannes Gøthesen, tlf. 988 08162, e-post: oystein.gothesen@helse-fonna.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.