Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Skandinaviske koloniaktørar i Sør-Afrika

Erlend Eidsvik   

Erlend Eidsvik disputerer onsdag 18. desember 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga:

”Spaces of Scandinavian Encounters in Colonial South Africa: Reconfiguring Colonial Discourses”.

Den europeiske ekspansjonen til oversjøiske territorium i kolonitida har på ulike måtar forma politiske og økonomiske realitetar i verda slik vi kjenner den i dag. Historia til dei europeiske kolonimaktene, og implikasjonane av møta med dei som allereie budde i områda europearane tilskreiv og tilrana seg, blir stadig meir nyansert gjennom tverrfaglige postkoloniale studiar.

Kva så med norske og skandinaviske aktørar, og deira rolle i kolonitida? Det norske sjølvbiletet, slik det har blitt skapt dei siste tiåra, er ei forteljing om Noreg som ein nøytral og uhilda aktør på den internasjonale arenaen, utan involvering i dei europeiske koloniprosjekta.

Denne avhandlinga nyanserer dette biletet ved å analysere empiriske døme frå Sør-Afrika, der nordmenn og skandinavar på ulikt vis har vore involvert i å oppretthalde og enno til bidra til å forme eit europeisk økonomisk-politisk hegemoni under kolonitida.

To av artiklane i avhandlinga omhandlar ei mindre gruppe norske migrantar som busette seg i Kapp-kolonien mot slutten av 1800-talet. Med utgangspunkt i tømmer og shipping slo dei seg etterkvart opp i fleire næringar, og vart ein allstadnærverande økonomisk og politisk aktør. Dei manøvrerte seg inn i økonomiske, politiske og sosiale handlingsrom mellom boarar og britar, og knytte seg til eit stort nettverk av økonomiske aktørar, både lokalt og nasjonalt, men også til Skandinaviske aktørar. Gjennom investeringar i dette nettverket opparbeidde dei seg ein hegemonisk kontroll over økonomisk aktivitet i regionen, og hadde i tillegg politisk innflytelse gjennom politiske embete på lokalt og regionalt nivå.

Den tredje artikkelen analyserer korleis eit norskspråkleg tidskrift i Sør-Afrika argumenterte for å etablere ei skandinavisk rørsle i Sør-Afrika i mellomkrigsperioden. Skandinavisk deltaking under boar-krigen (1899-1902) vart i tidsskriftet framheva og minna, med koplingar til historie, territorium og rase, for å legitimere sterkare skandinavisk innverknad i Sør-Afrika.

Personalia:
Erlend Eidsvik har hovudfag i geografi frå UiB i 2002, og har jobba innan kommunikasjon, museum, forsking og undervising i universitets- og høgskulesektoren. Han var stipendiat ved institutt for geografi, UiB, i perioden 2007-2012. Stipendet var tilknytt forskarprogrammet ‘In the Wake of Colonialism’ ved UiB Global. Sidan 2012 har Eidsvik vore tilsett som høgskulelektor ved Høgskulen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.12.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: “Problematising coloniality: A historical geography approach to Norwegian colonial discourse”.
Sted: U. Phils hus, Keysers gt. 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.12.2013, kl. 10.15, U. Phils hus, Keysers gt. 1.

Kontaktpersoner:
Erlend Eidsvik, tlf. 997 35551, e-post: erlend.eidsvik@global.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.