Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Pedagogisk entreprenørskap og lokal og regional utvikling

Odd Ståle Eide   

Odd Ståle Eide disputerer onsdag 4. desember 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Pedagogisk entreprenørskap som virkemiddel for lokal og regional utvikling: Eksempler fra skoler og mindre kystsamfunn i Finnmark”.

Elev- og ungdomsbedrifter har lenge vært de mest synlige uttrykk for pedagogisk entreprenørskap (entreprenørskap i skole og utdanning). Samtidig har utdanningsmyndighetene forsøkt å gi pedagogisk entreprenørskap et innhold som går ut over bedriftsetablering i regi av elever. Avhandlingen argumenterer for at utdanningsmyndighetene kun i begrenset grad har lykkes med å avklare hva pedagogisk entreprenørskap representerer ut over elev- og ungdomsbedrifter. En mangelfull avklaring av begrepsinnhold har trolig svekket forutsetningene for å forankre pedagogisk entreprenørskap blant lærere, elever og skoleledelse.

Avhandlingen utdyper teoretiske perspektiver som kan bidra til å gi pedagogisk entreprenørskap et mer presist innhold. Eide kombinerer teoriområder som tidligere i liten grad har vært anvendt i sammenheng med pedagogisk entreprenørskap. Begrepet flerarenalæring introduseres for å drøfte nyskapingsaktivitet som foregår i skjæringspunktet mellom ulike læringsarenaer, for eksempel skole og lokalt næringsliv. Avhandlingen formidler ulike fremgangsmåter for å innarbeide pedagogisk entreprenørskap i strategier for lokal og regional utvikling. Eksempler fra skoler og kystsamfunn i Finnmark benyttes for å konkretisere utfordringer, ”flaskehalser” og muligheter ved forankring av pedagogisk entreprenørskap i lokale og regionale utviklingsstrategier.

På det nåværende tidspunkt er det nok korrekt å betegne sammenhenger mellom pedagogisk entreprenørskap og lokal og regional utvikling som antatte sammenhenger, og i mindre grad empirisk bekreftede sammenhenger. Manglende kontinuitet i arbeidet med pedagogisk entreprenørskap kan ha svekket forutsetningene for å oppnå langsiktige lokale og regionale virkninger. Samtidig indikerer eksemplene fra skoler og kystsamfunn i Finnmark en bredde og originalitet i utformingen av entreprenørielle læringskonsepter innrettet mot samspill mellom skoler og aktører i lokalsamfunn og regioner.

Personalia:
Odd Ståle Eide har hovedfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo. Han arbeider som universitetslektor ved Universitetet i Nordland.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.12.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: «Entreprenørskap i grunnskole og videregående opplæring - opprinnelse, status og omfang, og vilkår for videre utvikling i dagens skole».
Sted: Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.12.2013, kl. 10.15, Auditoriet i Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1.

Kontaktpersoner:
Odd Ståle Eide, tlf. 75 51 77 58/951 84786, e-post: OSE@uin.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.