Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Regulering gjennom transnasjonale nettverk

Ole Andreas Danielsen   

Ole Andreas Danielsen disputerer torsdag 19. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen på avhandlingen:

”On the Composite Dynamics of Transnational Regulatory Spaces”.

Danielsens avhandling tar utgangspunkt hvordan reguleringspolitikk i stigende grad formuleres og iverksettes i skjæringsfeltet mellom ulike styringsnivåer, især via transnasjonale nettverk som har blitt opprettet mellom nasjonale og inter-/overnasjonale reguleringsorganer. Disse strukturene utgjør sentrale bærebjelker i et fremvoksende og delvis autonomt transnasjonal regulatorisk «område» som i økende grad betinger formuleringen og gjennomføringen av nasjonal reguleringspolitikk. Med dette utgangspunktet gir avhandlingen et bidrag til institusjonell teori, især forestillingen om styringssystemer som sammensatt av flere og potensielt motsetningsfylte hensyn som både sameksisterer og utfordrer hverandre.

Basert på en studie av konkurranseområdet analyseres (1) opprettelsen og virkemåten til nettverket mellom europeiske konkurransetilsyn og EU-kommisjonens generaldirektorat for konkurranse som er involvert i knesettingen av EUs konkurranseregler; (2) måten ulike transnasjonale nettverk både innenfor og utenfor EU sameksisterer og relaterer seg til hverandre; og (3) hvordan deltagelse i transnasjonale nettverk påvirker tilsynsmyndigheters autonomi fra deres respektive sektorministerier.

Avhandlingen viser hvordan fremvoksende transnasjonale regulatoriske områder rommer en rekke ulike beslutningspremisser og forfekter ulike hensyn, slik litteraturen om sammensatte styringsformer predikerer. Likevel argumenterer avhandlingen for at ekspertise og departementale identiteter står sterkest når vi observerer måten nasjonale regulatorer samhandler på det transnasjonale nivået. Et sentralt argument er derfor at tilsynsmyndigheter styrkes parallelt med at transnasjonale styringsarrangementer tiltar i betydning både for formuleringen og gjennomføring av regulatoriske standarder, som et resultat av deres tette og ofte eksklusive kopling til disse nye styringsformene.

Personalia:
Ole Andreas Danielsen (1982) er født i Arendal. Danielsen tok mastergraden ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap i 2008, og var universitetsstipendiat fra 2009 til 2013. Danielsens ph.d.-prosjekt har vært finansiert av Det samfunnsvitenskapelige fakultets satsningsområde ”Demokrati og rettstat”. Veileder for prosjektet har vært professor Per Lægreid.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.09.2013, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Transnasjonale nettverk av reguleringsmyndigheter: Hvilke konsekvenser kan slike nettverk ha for nasjonal forvaltningspolitikk?"
Sted: Auditoriet, Bergens sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.09.2013, kl. 13.15, Sted: Auditoriet, Bergens sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15.

Kontaktpersoner:
Ole Andreas Danielsen, e-post: ole.danielsen@aorg.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.