Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Mangfoldsparadokset

Susanne Bygnes   

Susanne Bygnes disputerer fredag 25. januar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Diversity Dilemmas: Majority approaches to societal diversity in Norway and Europe”.

Avhandlingen er basert på intervjuer og dokumentstudier og diskuterer politiske spørsmål knyttet til mangfold og multikulturalisme. Den fokuserer blant annet på hva som skjer når ulike likestillingskrav kolliderer eller konkurrerer, for eksempel rettigheter knytta til kjønnslikestilling på den ene siden og rettigheter knytta til etnisk eller religiøs likestilling på den andre. Slike «rettighetskollisjoner» tydeliggjør noen av dilemmaene knyttet til mangfold som politikere og offentlighet må forholde seg til i diskusjonen av et mangfoldig Norge og Europa.

Norge er et samfunn med stort fokus på likhet. Velferdsstaten er med på å utviske ulikhet i betydningen sosiale skillelinjer, men i vårt samfunn finnes også et krav om likhet som gir lite rom til å være forskjellig. Doktoravhandlingen viser hvordan dette paradokset er reflektert både i likestillingspolitikk og andre former for anti-diskrimineringstiltak. Resultatene viser at norsk samfunn og politikk har et sterkt fokus på likhet og derfor kan legge hindringer i veien for etnisk, religiøst- eller andre typer mangfoldighet i samfunnet.

Intervjuene av norske politikere og organisasjonsledere viser også et annet viktig fellestrekk: på tvers av politiske ståsted beskrives det multikulturelle samfunnet som ambivalent. Alle intervjuobjektene viser til både det viktige og det ubehagelige ved å leve med kulturforskjeller uavhengig av hvilken politisk fløy de representerer. I tidligere fagdebatter har slike fellestrekk i hvordan vi som sosiale individ forholder oss til mangfoldighet ofte druknet i diskusjoner av ulike politiske og ideologiske posisjoner. Med et sosiologisk fokus på forskjellighet og mangfold er ikke utgangpunktet hvem som ønsker eller ikke ønsker multikulturalisme i Norge, men hvordan sosiale individ evner å romme både den berikende og den ubehagelige forskjelligheten som faktisk eksisterer.

Personalia:
Susanne Bygnes er født i 1979 og vokste opp i Risør og Stavanger. Hun tok mastergrad i sosiologi ved Universitetet i Bergen i 2005. Bygnes har under stipendiatperioden fra 2008 til 2012 vært tilknyttet det Europeiske forskningsprosjektet EUROSPHERE og har undervist og arbeidet ved sosiologisk institutt. Hun har i denne perioden publisert fire artikler i internasjonale fagtidsskrift. Bygnes arbeider nå som forsker ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.01.2013, kl. 15.15. Oppgitt emne: : "Is increasing ethnic diversity a challenge to social solidarity, the position of women in society, and the efforts by states to support such goals?"
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 v/UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.01.2013, kl. 10.15, Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Prof. Keysers gt. 1 v/UiB.

Kontaktpersoner:
Susanne Bygnes, tlf. 55 58 97 32, e-post: susanne.bygnes@sos.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.