Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2013

NY DOKTORGRAD

Epilepsi og for tidlig død

Dag Aurlien   

Dag Aurlien disputerer fredag 31. mai 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Mortality in epilepsy and the influence of comorbid conditions and antiepileptic drugs».

En klinisk observasjon ga mistanke om at behandling med medikamentet lamotrigin kan gi økt risiko for plutselig uventet død ved epilepsi (”sudden unexpected death in epilepsy” - SUDEP) hos undergrupper av pasienter med epilepsi.

I avhandlingen ble forekomsten av SUDEP undersøkt i Rogaland i en 10-årsperiode, fra 1995 til 2005. Det var 19 tilfeller av sikker eller sannsynlig SUDEP, eller 0,7 per 1000 pasienter per år. Forekomsten var signifikant økt blant kvinner som sto på lamotrigin, og blant kvinner som var døde av SUDEP var andelen på lamotrigin signifikant høyere enn andelen blant kontroller matchet på alder og kjønn. Det var visse holdepunkter for at det kun er kvinner med genetisk betinget epilepsi som har økt risiko ved behandling med lamotrigin, men flere studier er nødvendig før en eventuell årsakssammenheng kan fastslås.

En mulig forklaring på den økte forekomsten av SUDEP hos kvinner behandlet med lamotrigin, er at medikamentet i gitte situasjoner kan tenkes å gi opphav til hjerterytmeforstyrrelser.
Avhandlingen omfattet også en studie av pasienter med nydiagnostisert epilepsi der det ikke kunne påvises tegn til påvirkning av hjertet etter oppstart med lamotrigin eller et annet medikament, karbamazepin.

Blant de 266 epilepsipasientene ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) som døde i 10-årsperioden, var andelen dødsfall som skyldtes hjertesykdom signifikant lavere enn i den generelle befolkningen i Rogaland i samme periode. Forøvrig var det ingen forskjeller mellom personer med epilepsi og den generelle befolkningen i fordelingen av de ulike kategoriene av dødsårsaker. 4,5 prosent av dødsfallene blant epilepsipasientene skyldtes SUDEP, mens 6,8 prosent, eller maksimalt 10,2 prosent, var anfallsrelaterte. En betydelig andel av dødsfallene skyldtes tilstander som debuterte før epilepsien.

Personalia:
Dag Aurlien (f. 1962) har siden 1991 vært ansatt ved Nevrologisk avdeling, SUS der han fra 1999 har arbeidet som overlege med hovedansvar for fagfeltet epilepsi. Forskningsarbeidet ble finansiert gjennom et 50 prosent doktorgradsstipend fra SUS i perioden 2009-2012. Professor dr. med. Erik Taubøll, OUS/UiO, har vært hovedveileder og professor dr. med. Leif Gjerstad, OUS/UiO, og professor dr. med. Jan Petter Larsen, SUS/UiB, har vært medveiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.05.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: “Kanalopatier”.
Sted: Aula, 2. etg. Sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
31.05.2013, kl. 10.30, Aula, 2. etg. Sydbygget, Stavanger Universitetssjukehus.

Kontaktpersoner:
Dag Aurlien, e-post: auda@sus.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.