Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Pasientflyt, styring og kritiske hendelser i psykiatrien

Inger Lise Teig   

Inger Lise Teig disputerer tirsdag 25. september for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

«Managing patient movement: Exploring practices of management, responsibility and trust in a Norwegian psychiatric hospital».

Norsk psykiatri har gjennomgått mange store endringer de siste tiårene, i tråd med samfunnsdebatter om lukkede institusjoner, risiko og pasientrettigheter. Denne avhandlingen fokuserer på reformprosessene som har preget psykiatrien og helsevesenet for øvrig. Disse reformene har sett ledelse som det sentrale virkefeltet for å forbedre kvaliteten i offentlige helsetjenester. Avhandlingen tar for seg styring av og i norske sykehus etter at enhetlig ledelse ble innført i 2000, og er basert på et 15 måneders feltarbeid i psykiatriske sykehusavdelinger. Den sentrale problemstillingen er forholdet mellom ledelsesendringer og den kliniske hverdag i psykiatrien.

I avhandlingen beskrives det hvordan «kvalitet» er noe som myndighetene nå tallfester gjennom målbare indikatorer som korridorsenger, pasientflyt, og tid brukt på diagnoseskriving. Ledere i psykiatrien forventes å produsere tallmessige gode resultater, og dårlige resultater på slike indikatorer blir sanksjonert av ulike instanser. Dette fører med seg et industrielt språk og system som mange behandlere er kritiske til fordi de mener måltallene ikke fanger opp den terapeutiske kvaliteten i behandlingene. Ledere på ulike nivåer kan likevel ikke unnlate å delta i oppfyllelsen av slike mål, fordi de er innskrevet i daglige gjøremål. Når begreper som «leveranse», «pasientflyt», «kvalitetsindikatorer», «produksjon» og «omdømme» stadig brukes i institusjonens daglige praksiser og diskusjoner, blir det vanskelig å opponere mot systemet. I avhandlingen tolkes begrepene og systemet som en manifestasjon av nyliberal ledelsesideologi der ledelse utøves i et felt mellom produksjonskrav, pasientrettigheter og frykt for medieskandaler. Det argumenteres for at reformene i helsesektoren, sett gjennom psykiatrien, på mange vis kan ses som diagnostiske for sentrale prosesser i det norske samfunnet.

Personalia:
Inger Lise Teig er født og oppvokst i Stavanger. Hun ble cand.polit. ved Institutt for sosialantropologi, UiB i 1998. Hun ble ansatt som stipendiat på NFR-prosjektet Autonomy, Transparency and Management. Reform dynamics in health care: a comparative research program ved Uni Rokkansenteret i 2006, og var tilknyttet Institutt for sosialantropologi. Uni Rokkansenteret har vært arbeidsstedet i hele stipendiatperioden.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.09.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: State power and bureaucracy: Anthropological and organizational Perspectives.
Sted: Auditoriet i Bergens Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.09.2012, kl. 10.15, Auditoriet i Bergens Sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15.

Kontaktpersoner:
Inger Lise Teig. tlf. 922 28106, epost: inger.teig@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.