Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

De økonomiske konsekvensene av samlivsbrudd

Anne Hege Henden Strand   

Anne Hege Henden Strand disputerer fredag 7. september for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«The welfare state matters. On the economic consequences of partnership dissolution in Norway and Britain.»

I internasjonal forskning har det lenge vært konkludert med at kvinner har en betydelig høyere risiko for inntektstap som følge av skilsmisse enn menn. Norge har imidlertid ikke tidligere vært inkludert i kryss-nasjonale sammenlignende studier av skilsmisse og økonomi. Avhandlingen gjennomfører den første analysen av de økonomiske konsekvensene av samlivsbrudd der Norge systematisk sammenlignes med et annet land.

Analysene bygger på statistiske analyser av paneldata hvor individer følges over tid. I tillegg tar avhandlingen for seg den historiske utviklingen av lovverket som regulerer ekteskap og samboerskap, samt den familiepolitiske utviklingen i Norge og England de siste tiårene.

Resultatene for Norge viser at både kvinner og menn taper økonomisk på samlivsbrudd, men de taper omtrent likt, og det er dermed små kjønnsforskjeller i inntekt etter skilsmisse i Norge. Norge skiller seg således fra de fleste andre land i Europa og USA, hvor kvinner taper mest økonomisk på en skilsmisse. Til tross for en omtrent lik sannsynlighet for å bli skilt, er risikoen for inntektstap som direkte følge av skilsmisse betydelig høyere for engelske kvinner sammenlignet med norske.

Avhandlingen konkluderer med at den viktigste forklaringen på dette er en ulik utforming av velferdsstatens omfang og generøsitet. Den norske velferdsstaten har sikret kvinner med omsorg for barn en høy deltagelse i yrkeslivet, samtidig som den er relativt generøs med overføringer til aleneforsørgere. I tillegg betaler de aller fleste skilte og separerte foreldre sine barnebidrag i Norge. Engelske kvinner er spesielt økonomisk utsatte etter skilsmisse. De har en dårligere tilknytning til arbeidsmarkedet, og mottar færre statlige overføringer, og mange britiske menn betaler heller ikke sine barnebidrag. Avhandlingen konkluderer derfor med at den norske velferdsstaten er av avgjørende betydning for å sikre økonomisk likestilling etter skilsmisse i Norge.

Personalia:
Anne Hege Henden Strand (f. Trædal-Henden) er oppvokst i Hølen i Vestby kommune. Etter avlagt hovedfagseksamen i sosiologi fra Universitetet i Bergen i 2001, jobbet hun noen år som samfunnsforsker for Inland Revenue i London, England. Fra høsten 2004 ble ansatt som ph.d.-stipendiat ved sosiologisk institutt ved UiB. Strand jobber nå som forsker ved Fafo institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning i Oslo.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.09.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: “How can the study of partnership dissolution help revitalize discussions on gender and the welfare state?”
Sted: Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.09.2012, kl. 10.15, Auditoriet, Ulrike Pihls Hus, Professor Keysersgate 1

Kontaktpersoner:
Anne Hege H. Strand tlf. 976 49145, epost: anne.hege.strand@fafo.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.