Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Arbeidsvilkår og motivasjon blant helsearbeidere i Tanzania

Nils Gunnar Songstad   

Nils Gunnar Songstad disputerer fredag 5. oktober 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Health worker motivation in a low-income context; the case of rural health services in Tanzania”.

Med utgangspunkt i en studie utført i et ruralt distrikt i Tanzania, drøfter avhandlingen helsearbeideres erfaringer med arbeidsvilkår og forholdet mellom arbeidsforhold og motivasjon. Det siste tiåret har det vært et betydelig fokus på helsearbeideres motivasjon som en avgjørende faktor for kvaliteten på helsetjenester i lavinntektsland. Motivasjon for å utføre arbeid omfatter intern og personavhengig eller ekstern og knyttet til f.eks. økonomiske forhold eller andre arbeidsrelaterte insentiver.

Et sentralt funn i avhandlingen er helsearbeideres erfaring av ulikhet i fordeling av økonomiske goder, og hvordan slike erfaringer fører til opplevelse av urettferdighet og til manglende motivasjon. Avhandlingen drøfter hvordan slik misnøye kommer til uttrykk i en kontekst preget av økende åpenhet rundt politiske beslutningsprosesser.

Avhandlingen drøfter også hvordan mangel på koordinering av pensjonsfondene i Tanzania skaper store forskjeller i pensjonsutbetalinger. På grunn av mye bedre pensjon i offentlig helsevesen mister helsetjenester drevet av kirkene i Tanzania kvalifisert arbeidskraft.

I Tanzania er det innført et system for å måle kvalitet og omfang på arbeid i offentlig sektor. Ansatte i offentlig helsevesen uttrykte stor skepsis til målfokuserte system som ikke fokuserer på kvaliteten på pasientomsorgen. Samtidig er en resultatbasert bonus under innføring og helsearbeiderne har store forventninger til at dette skal gi økt lønn. En utfordring som drøftes er at disse to systemene ikke er koordinert.

Avhandlingen drøfter hvordan manglende motivasjon hos helsearbeidere bør møtes gjennom vektlegging av bedre informasjon og åpenhet om arbeidsvilkår, koordinering av pensjonsfond og gjennom kontinuerlig tilbakemelding relatert til utført arbeid.

Personalia:
Nils Gunnar Songstad fikk sin cand.polit.-grad ved Universitetet i Bergen i 2002, med hovedfag i sosialantropologi. I perioden 2005-2006 var han ansatt ved Senter for internasjonal helse, og i perioden 2007-2011 var han stipendiat samme sted.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.10.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Health worker performance from a health system perspective in a rural African context"
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.10.2012, kl. 12.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Nils Gunnar Songstad, tlf. 55 58 93 50, epost: nils.gunnar.songstad@cih.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.