Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Miljøfaktorer i fosterlivet og helse i alderdommen

Jens Christoffer Skogen   

Jens Christoffer Skogen disputerer torsdag 29. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Foetal and early origins of old age health: Linkage between birth records and the old age cohort of the Hordaland Health Study (HUSK)»

I løpet av de siste 30 årene har flere studier vist hvordan påvirkning i fosterlivet kan øke risiko for helsevansker senere i livet. Den best dokumenterte sammenhengen er mellom lavere fødselsvekt og økt risiko for hjerte- og karlidelse i voksen alder. Det finnes også studier som tyder på at miljøfaktorer i fosterlivet kan ha negative følger for mental helse og kognitiv fungering senere. Så langt har man hovedsaklig studert sammenhengen mellom forhold i fosterlivet og helse i ung eller voksen alder. Det finnes imidlertid få studier av denne sammenhengen hos eldre fordi relevant datamateriale er lite tilgjengelig. Avhandlingen benytter informasjon fra en helseundersøkelse av personer i alderen 72 til 74 år i kobling med deres fødselsjournaler. Det overordnede målet for avhandlingen var å studere sammenhengen mellom faktorer i fosterlivet og helse i alderdommen. Avhandlingen består av 3 studier hvor sammenhengen er undersøkt i forhold til i) hjerte- og karlidelse, ii) symptomer på angst og depresjon, og iii) kognitiv fungering i alderdommen.

Generelt gir ikke resultatene fra avhandlingen støtte til klare sammenhenger mellom faktorer i fosterlivet og helsevansker i alderdommen. Det er en rekke mulige årsaker til disse resultatene: i) påvirkning fra faktorer i fosterlivet kan avta jo eldre man blir og dermed fremstå som mindre betydelige senere i livsløpet, ii) de fleste med negativ miljøpåvirkning i fosterlivet kan ha falt fra eller ikke deltatt i helseundersøkelsen grunnet dårlig helse, iii) forhold knyttet til utformingen av studiene i utvalget gjør det vanskelig å fange opp en eventuell sammenheng, og iv) andre påvirkninger i livsløpet er viktigere og for helse i alderdommen enn de miljøpåvirkninger i fosterlivet som er kartlagt i dette prosjektet. Avhandlingen avslutter med en beskrivelse av livsløpsepidemiologi, hvor miljøfaktorer i fosterlivet sammenstilles med annen miljøpåvirkning gjennom livsløpet, generasjonseffekter, genetikk, og ytre samfunnsmessige forhold.

Personalia:
Jens Christoffer Skogen (f. 1980) er født og oppvokst i Bergen. Han er utdannet cand. psychol. ved Universitetet i Bergen (2007). Skogen har arbeidet ved HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen siden 2007. I stipendiatperioden har han hatt professor Simon Øverland (UiB), professor Robert Stewart (Institute of Psychiatry, Kings College, London), og professor Maurice Mittelmark (UiB) som veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.11.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: «Discuss the role of publication bias in relation to Foetal Origins of Adult Disease (FOAD)»
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.11.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Jens Christoffer Skogen, tlf. 90952799, epost: jens.skogen@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.