Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Språklig tolkning av lovtekster

Kjetil Skjerve   

Kjetil Skjerve disputerer mandag 27. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Slutning fra lovtekst – Rettsteoretiske spørsmål knyttet til den språklige tolkingen av lovtekster"

Språklig tolking av lovtekster er en av jussens kjerneaktiviteter. Likevel har temaet blitt lite behandlet i nyere norsk rettsteori. I sin ph.d.-avhandling bruker Kjetil Skjerve filosofiske verktøy i et forsøk på å besvare spørsmål som den rettsvitenskapelige litteraturen enten har latt stå ubesvarte, eller tatt stilling til uten tilfredsstillende problematisering eller underbygging. Det dreier seg dels om utfordringer som rettsanvendere står overfor i møte med rettskildefaktoren lovtekst. Her gir Skjerve blant annet bidrag til presisering av normen om at lovtekster skal tolkes i tråd med alminnelig språklig forståelse, samt med en analyse av årsakene til språklig uklarhet i lovtekster. Skjerve problematiserer også forutsetningene for i det hele tatt å skille ut den språklige tolkingen av lovtekst som et avgrenset element i rettsanvendelsen: Forestillingen om en rent språklig tolking av lovtekster forutsetter at det finnes objektive fakta om hva en lovtekst sier. Den forutsetter også et bestemt syn på forholdet mellom tolking av deler og tolking av helhet.

Personalia:
Kjetil Skjerve, født 04.01.1976, tok hovedfag i filosofi ved Universitetet i Bergen i 2004. I 2007 ble han tilsatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. For tiden er han tilsatt som forsker ved Det juridiske fakultet, UiB, på et prosjekt som omhandler rettsvitenskap, biomedisin og tverrvitenskapelig forskningsmetodikk.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.08.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: «Lovformålets betydning for den språklige fortolkningen av en lovtekst»
Sted: Auditoriet i Juss 2, Jekteviksbakken 31.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.08.2012, kl. 12.15, Auditoriet i Juss 2, Jekteviksbakken 31.

Kontaktpersoner:
Kjetil Mangset Skjerve, tlf: 55 58 98 48, epost: Kjetil.Skjerve@jur.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.