Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Lungekreft på Haugalandet

Knut Skaug   

Knut Skaug disputerer onsdag den 6. juni 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Lung cancer on Haugalandet, Norway. A long term follow-up study”.

Avhandlingen bygger på en studie av alle lungekreftpasienter i sykehusområdet til Haugesund sjukehus. Man har gått tilbake og funnet alle pasienter både i sjukehusregisteret og i Det Norsk Kreftregister med nyoppdaget lungekreft i 7 år mellom 1990 og 1996. Disse ble fulgt ut 2008. Studien tar for seg fire aspekter av denne alvorlige sykdommen.

I første artikkel omtales overlevelsen av lungekreft. Et hovedfunn er at 30 % overlever ett år og under 10 % overlever 5 år, og langtidsoverlevelsen har vært nokså uendret de siste 40 år. Begrenset sykdom, ung alder, god funksjonsstatus og fravær av vekttap gir lengre overlevelse.

Neste artikkel handler om antall dager på sykehus og innleggelser. Medianantallet var 35 dager på sykehus fra diagnose til død (eller til slutten av observasjonen, 1. desember 2003), og tre innleggelser. De yngste pasientene med god almenntilstand og lokalisert sykdom hadde flest dager i sykehus. De som døde var i sykehus 19 prosent av deres gjenværende levetid.

Tredje artikkel omhandler spesielt symptomene i sluttstadiet av sykdommen. Hyppigst var smerter (hos 85 prosent) og psykiske symptomer som angst, depresjon, søvnløshet (hos 71 prosent og mest hos yngre pasienter). Tung pust forekom hos 51 prosent, og omtrent en fjerdedel av pasientene hadde nevrologiske symptomer, kvalme og hoste.

I artikkel fire har en sammenlignet lungekreftpasientene fra Haugalandet med pasienter fra resten av landet basert på data fra Kreftregisteret. Det var færre kvinner på Haugalandet i denne perioden. Vi sammenlignet fire kvalitetsindikatorer, og fant ingen forskjell mellom Haugalandet og resten av Norge. Behandling av lungekreft med helbredende siktemål bør sentraliseres (slik det i stor grad gjøres i dag) for å få stort nok pasientvolum til statistisk å dokumentere kvaliteten. Lindrende behandling bør gis nær pasientens hjem.

Personalia:
Knut Skaug (f. 1944) avla medisisnk embetseksamen ved UiO i 1971. Etter noen år på Haydom sjukehus i Tanzania har han arbeidet på Haugesund sjukehus, på Stavanger Universitetssjukehus, og Haukeland Universitetssjukehus. Fra 1990 overlege ved lungeseksjonen, medisinsk avdeling Haugesund sjukehus. Godkjent spesialist i indremedisin 1986 og lungesykdommer 1988. Fra 2000 deltidsstilling som universitetslektor ved UiB, institutt for indremedisin.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.06.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: Hvordan kan diagnostikk og behandling av lungekreft i Norge organiseres for å ivareta optimale krav til kvalitet og nærhet til pasienten?
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.06.2012, kl. 11.45, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Knut Skaug, tlf. 918 84934, epost: dr.knut@skaug.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.