Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Barn i klem mellom foreldrekonflikter og samfunnsbeskyttelse

Per Arne Rød   

Per Arne Rød disputerer onsdag 12. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Barn i klem mellom foreldrekonflikter og samfunnsmessig beskyttelse».

Resultater fra doktorgradsarbeidet viser at mange barn som opplever konfliktfylte samlivsbrudd, har emosjonelle belastninger i årevis etter samlivsbruddet. Belastningene oppleves både i forbindelse med daglig omsorg og omsorg under samvær. Barna opplever at de i liten grad blir sett og hørt, og avhandlingen indikerer at de ikke kan beskytte seg mot foreldrenes konflikter. Resultatene tyder også på at noen barn lever i omsorgssituasjoner preget av manglende utviklingsstøtte og beskyttelse, situasjoner som barnevernet vil ha forpliktelser til å undersøke nærmere. Avhandlingen indikerer at barnevernets vurderinger og beslutninger i forbindelse med meldinger om konfliktfylte samlivsbrudd, varierer fra en tjeneste til en annen. Vanligvis er det relativt vanskelig å forutse om meldingene blir undersøkt eller henlagt – beslutningene er resultat av et «puslespill» av risikovurderinger, lovtolkning, samarbeidsprosedyrer og forståelse av barnevernets mandat. Meldinger om vold og meldinger fra familiekontor fører som oftest til at barnevernet iverksetter undersøkelser. Likevel er det slik at mange meldinger ikke blir undersøkt, men henlagt, ut fra faktorer som ikke har noe med barnets omsorgssituasjon å gjøre. Barnevernsarbeidere ønsker klarere retningslinjer for hva de skal gjøre i slike saker.

Konsekvenser av denne forskningen er at det må rettes sterkere oppmerksomhet mot å unngå at barn opplever omsorg preget av konfliktfylt barnefordeling, samt rette større oppmerksomhet mot barn som likevel har det slik. Domstolen synes lite egnet til å behandle slike saker. Styrking av meklingsordningen er et alternativ. Noen barn trenger særlige tiltak. Det mangler støttegrupper for ungdom. Barnevernet trenger tydeliggjøring av sine arbeidsoppgaver i spenningsfeltet mellom barnelov og barnevernslov.

Personalia:
Per Arne Rød er fra Os. Han er klinisk sosionom, cand. polit. med hovedfag helsefag, og arbeider som førstelektor ved Institutt for sosialfag og vernepleie, Høgskolen i Bergen. Rød har erfaring fra kommunal barneverntjeneste, barnepsykiatri og barnevernforskning ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen er avlagt ved HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.12.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: «Ulike aspekter ved konfliktbegrepet i grenseoppgangen mellom barnelov og barnevernlov».
Sted: Auditorium 130, Christies gt. 12., 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.12.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christies gt. 12., 1. etg.

Kontaktpersoner:
Per Arne Rød, tlf. 55 58 78 06/ 930 61765, epost: per.rod@hib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.