Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Evolusjon forårsaket av fiske

Beatriz Diaz Pauli   

Beatriz Diaz Pauli disputerer tirsdag 6. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“Contemporary evolution caused by fisheries. Contributions from experimental studies”.

I naturen kan evolusjonære endringer skje innenfor et titalls, eller færre, generasjoner. Denne nåtidige evolusjonen forårsakes vanligvis av menneskelig aktivitet, fordi mennesker endrer seleksjonspresset bestandene utsettes for. Menneskelige høstingsaktiviteter (planteinnsamling, jakt og fiske) utsetter ville bestander for et spesielt høyt seleksjonspress som kan forårsake store endringer. Fiske er ofte størrelsesselektivt, fordi store fisker er mer kommersielt verdifulle enn små. I teorien kan fiske føre til evolusjonære endringer i de høstede bestandene. Disse endringene kan påvirke bestandenes levedyktighet og dermed fiskerienes produktivitet. Fiskeriene prøver å maksimere fangsten av de store og verdifulle fiskene, men det fører til at de reduserer de store fiskenes sjanse til å føre genene videre til fremtidige generasjoner. Dette er det motsatte av hva dyreoppdrettere gjør. De beholder de beste dyrene og bruker dem til avl av fremtidige generasjoner.

Fiske kan føre til fenotypiske endringer innen bestandenes livhistorieegenskaper, hovedsakelig alder og størrelse ved kjønnsmodning, vekst og fruktbarhet. Det er fortsatt ikke klart om de observerte endringene har en genetisk basis, om fiskeselektivitet er hovedårsaken, og i tilfelle om endringene skjer i et raskt nok tempo til at det bør tas hensyn til i forvaltningsplaner.

Diaz Paulis avhandling bidrar til å avklare noen av disse problemstillingene ved en eksperimentell tilnærming. Hoveddelen av avhandlingen består av et storskala seleksjonseksperiment, der guppier brukes som modelldyr. Eksperimentene prøver å gjenskape prosessen som skjer innen fiskebestander der man fanger individer under en minimums størrelsesgrense. Endringer i bestandenes vekst og alder og størrelse ved kjønnsmodning er blitt undersøkt. Diaz Pauli evaluerer også eksperimentelle statistiske metoder som brukes til å studere evolusjonære effekter av fiske i naturen og det er undersøkt hvorvidt fiske også kan være adferdsselektivt i tillegg til størrelsesselektivt.

Personalia:
Beatriz Diaz Pauli er født i 1982 og oppvokst i Spania. Hun har mastergrad fra Universitet i Murcia, Spania, og forsatte å studere ved Universitet i Helsinki. I 2008 startet hun arbeidet på doktorgraden ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet er gjennomført ved Institutt for biologi under veiledning av professor Mikko Heino, Anne Christine UtnePalm fra Havforskingsinstituttet og professor David Reznick, fra Universitet i California, Riverside.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.11.2012, kl. 10.15, Vilvite Vitensenter, Thormøhlensgate 51.

Kontaktpersoner:
Beatriz Diaz Pauli, tlf. 55 58 81 37, epost: beatriz.diaz-pauli@bio.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.