Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Brystkreftcellenes kamp – hva skjer under hormonbehandling?

Line L. Haugan Moi   

Line L. Haugan Moi disputerer fredag 27. januar for ph.d.graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Endocrine treatment of breast cancer. Tamoxifen metabolism, steroid receptor coactivators and growth factor receptors.”

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, med 1,38 millioner nye tilfeller på verdensbasis og 2700 nye tilfeller i Norge hvert år. Brystkreft vokser raskere når de påvirkes av ulike vekstfaktorer, og særlig det kvinnelige kjønnshormonet østrogen stimulerer vekst av de fleste brystkreftsvulster.

Det finnes flere former for hormonbehandling ved brystkreft. Såkalte aromatasehemmere er medikamenter som hemmer østrogenproduksjonen, mens tamoxifen virker ved å blokkere effekten av østrogen. Hormonbehandling er generelt god og effektiv behandling, men over tid begynner en del svulster å vokse igjen. Derfor er det viktig å studere hva som skjer i cellene under behandling.

Høye nivå av proteinet HER-2/neu ses særlig i de svulstene som vokser tross behandling. Noen proteiner som er nødvendige for normal funksjon av østrogen reseptoren, såkalte koaktivatorer, kan også påvirke kreftcellenes hormonfølsomhet i celleforsøk. Haugan Moi har undersøkt hvordan hormonbehandling påvirker dannelsen av disse proteinene i vev fra brystkreftpasienter. Hun fant at både aromatasehemmere og tamoxifen, selv i lave doser, ga betydelig økning. Det er sannsynlig at denne økningen er en tidlig respons på hormonbehandling i de fleste svulster. Endringene så ikke ut til å ha betydning for følsomheten for hormonbehandling på kort sikt. På lengre sikt vet man at de påviste endringene kan bidra til dårligere effekt av hormonbehandling slik at svulstene kan begynne å vokse igjen på tross av behandling.

Haugan Moi har også studert hva som skjer med tamoxifen på veien til brystkreftsvulsten. Hun har påvist hvordan tamoxifen omdannes til aktive og inaktive former som finnes i særlig store mengder i svulstvev. Denne omdanningen påvirkes av genene til den enkelte pasient og resultatene kan på sikt bidra til at en kan ”skreddersy” behandlingen til den enkelte pasient.

Avhandlingen har gitt ny kunnskap om tidlige effekter av hormonbehandling ved brystkreft som er viktig for å forstå mekanismene bak respons på behandling og hvorfor behandling ikke alltid virker.

Personalia:
Line L. Haugan Moi er født i 1974 og vokste opp i Tromsø. Hun tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2000. Ph.d.-prosjektet er utført ved Hormonlaboratoriet ved Haukeland Universitetssykehus og Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen med professorene Gunnar Mellgren og Ernst A. Lien som veiledere. Haugan Moi arbeider nå som lege i spesialisering ved avdeling for klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.01.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: HER2 positive breast cancer; from bench to bedside.
Sted: Auditorium I, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.01.2012, kl. 11.00, Auditorium I, Bygg for biologiske basalfag, Haukeland Universitetssykehus, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Line L. Haugan Moi, tlf. 980 71350, epost: Line.Moi@unn.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.