Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Forebygging av HIV-smitte hos spedbarn i Etiopia

Alemnesh Hailemariam Mirkuzie   

Alemnesh Hailemariam Mirkuzie disputerer 20. januar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Successes and challenges of the national programme for the prevention of mother-to-child HIV transmission (PMTCT) in Addis Ababa, Ethiopia. Implementation and impact"

I 2009 ble omkring 14.000 etiopiske barn HIV smittet i mors liv, i fødsel og gjennom amming. Uten tiltak ville omtrent halvparten av disse barna dø før de fylte ett år. I 2004 ble det etablert et nasjonalt program for å hindre overføring av HIV fra mor til barn. Programmet tilbyr gravide kvinner HIV-testing, forebyggende medisiner, trygg fødselsomsorg, rådgiving om spedbarnsernæring og oppfølging av spedbarn som har vært utsatt for smitte. Denne studien, som ble utført i Addis Ababa, har undersøkt hvordan forebyggingsprogrammet har vært gjennomført og hvilken effekt det har hatt.

Studien har dokumentert økning i bruken av forebyggingstjenestene over tid og redusert smitteforekomst blant spedbarn. I kjølevannet av at HIV-testing ble gjort til en rutineundersøkelse for alle gravide i 2007, gikk andelen testede opp, fra 52 % til 85 %. Samtidig ble andelen HIV-positive blant de gravide justert ned fra 10,5 % i 2004 til 4,6 % i 2009. Programmet medførte en reduksjon i mor-til-barn smitte fra ca 25 % til 8,4 %.

Til tross for disse positive endringene viste studien store helsesystemutfordringer i gjennomføringen av programmet. Oppfølgingen av mor-barn gjennom graviditet og fødsel var mangelfull og for få mor-barn par fullførte forebyggingsprogrammet forskriftsmessig. Omsorgen for mor-og-barn under pågående fødsel var tilfeldig og for få nyfødte barn fikk HIV-forebyggende medisin etter fødsel. Mange mødre (ca 40 %) ble unødvendig flyttet fra en helsestasjon/klinikk til en annen under fødselen. Dette økte risikoen for både dødfødsel og HIV-smitteoverføring til barnet. I tillegg var oppfølgingen av barn som hadde vært utsatt for HIV-smitte hemmet av dårlig kommunikasjon og koordinasjon.

Studien konkluderer med at til tross for at programmet har vært vellykket med hensyn til økning i HIV-testing og redusert smitteoverføring, er det alvorlige svakheter ved effektiviteten og for mange barn som blir smittet av HIV. Dette gir grunn til bekymring og bør følges opp i videre forskning.

Personalia:
Alemnesh Hailemariam Mirkuzie ble født i Etiopia i 1973, utdannet ved universitetet i Addis Ababa og universitetet i Jimma i Etiopia, og har arbeidet som sykepleier ved helsesenter og sykehus, i tillegg til å være universitetslærer ved Hawassa Universitet, Etiopia. Hun har en mastergrad fra Universitetet i Uppsala i 2004, og en mastergrad fra Universitetet i Bergen i 2008. Fra 2008 har hun vært ph.d.-kandidat ved Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.01.2012, kl. 9.15. Oppgitt emne: “Responding to HIV/AIDS in Africa: a Challenge for Health Systems”
Sted: Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 70B

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.01.2012, kl. 11.15, Kvinneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 70B

Kontaktpersoner:
Alemnesh Mirkuzie, tlf 450 70113, epost: alemnesh.mirkuzie@cih.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.