Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Dramatisk fall i syfilisforekomst i Zambia

Mpundu Makasa   

Mpundu Makasa disputerer torsdag 6. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Epidemiological context of Sexually Transmitted Infections in Zambia: Determinants, aetiological agents and trends over time».

Seksuelt overførbare sykdommer er en utfordring i mange lavinntektsland, og særlig i Afrika sør for Sahara der det også er alvorlige HIV-epidemier. Disse sykdommene kan føre til alvorlige komplikasjoner som infertilitet, spontanaborter og økt risiko for HIV-smitte. Mange kjønnssykdommer kan helbredes, og dersom pasientene oppsøker behandling raskt, forhindres komplikasjoner og videre spredning av infeksjonen. På grunn av ressursknapphet blir det sjelden gjort laboratorieprøver for å avgjøre hva slags mikroorganismer som forårsaker genitale sår i fattige land. Behandling blir derfor gitt basert på symptombilder og klinisk undersøkelse.

Avhandlingen fokuserer på årsakene til genitale sår. Makasa er den første som har brukt molekylærbiologiske teknikker (PCR) for å kartlegge hvilke mikroorganismer som forårsaker genitale sår i Zambia. Hos pasienter som oppsøkte behandling for genitale sår på offentlige helseklinikker i hovedstaden Lusaka, var herpesinfeksjon vanligst, etterfulgt av syfilis. Bakterien Haemophilus ducreyi (gir sykdommen bløt sjanker), som man tidligere har antatt at har vært en vanlig årsak til genitale sår i Afrika, ble ikke funnet i det hele tatt. Dette kan bety at forekomsten av bløt sjanker tidligere har vært betydelig overestimert fordi man ikke har brukt laboratorietester for å bekrefte diagnosen, og/eller at man har lyktes med å utrydde infeksjonen. Hvis liknende funn blir gjort i andre studier, vil dette bety at retningslinjene for behandling av genitale sår må revideres i Zambia. Makasa har også sett på nasjonale data fra Zambia fra perioden fra 1994 til 2008. Hun fant at det har vært et stort fall i forekomsten av syfilis blant gravide kvinner i løpet av denne perioden.

Personalia:
Mpundu Makasa (født 1968) kommer fra Zambia og har en embetseksamen i medisin fra Wroclaw Medical Academy, Polen. Hun har vært stipendiat ved Senter for internasjonal helse fra 2009 til 2012. Hovedveileder har vært Ingvild Fossgard Sandøy, og Knut Fylkesnes har vært biveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.12.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: “Sexually transmitted diseases in Zambia: their importance and how to control them in the context of the HIV epidemic”.
Sted: Kvinneklinikkens auditorium

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.12.2012, kl. 11.15, Kvinneklinikkens auditorium.

Kontaktpersoner:
Mpundu Makasa, epost: Mpundu.Makasa@cih.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.