Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Utfordringer knyttet til helseøkonomiske evalueringer

Lene Lunde   

Lene Lunde disputerer fredag 26. oktober 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Economic Evaluations in the Health Care Market, Methodological issues and challenges”.

Avhandlingen bygger på en spørreundersøkelse som måler helserelatert livskvalitet hos hjerte-, slag- og blodtrykkspasienter. Pasientenes livskvalitet ble målt med ulike instrument som er vanlig for økonomer å bruke i nytte-kostnadsanalyser.

Bakgrunn for avhandlingen er økt bruk av nytte-kostnadsanalyser i helsevesenet og varierende praksis for hvordan disse utføres. Det finnes retningslinjer, men ikke konkrete standarder for hvordan livskvalitet skal måles i en nytte-kostnadsanalyse. Er valg av måleinstrument avgjørende for analyseresultatet? Finnes det faktorer som påvirker hvordan man svarer i en livskvalitetsundersøkelse? Lunde sammenligner forskjellige måleinstrumenter og bekrefter at scoren varierer med instrument. Mest avgjørende for forskjellene er underliggende scoringsalgoritme. Lunde tydeliggjør at det er fullt mulig å velge instrument strategisk for å oppnå et bedre analyseresultat.

Livskvalitet kan måles subjektivt og mer objektivt. Gitt at objektiv helse er lik for menn og kvinner finner Lunde at kvinner rapporterer bedre helse enn menn i et subjektivt mål. Individer med høy utdanning rapporterer bedre enn de med lav utdanning. Lunde gjør også en nytte-kostnadsanalyse av ulike grupper blodtrykksmedisin. Uavhengig av hvilke måleinstrument som brukes finner Lunde at kalsiumkanalblokkere og angiotensin-reseptorblokkere er kostnadseffektive behandlingsalternativ for blodtrykksreduksjon hos 60 åringer.

I retningslinjene for økonomiske evalueringer er det også uklart hvordan indirekte kostnader skal håndteres, og om disse skal inkluderes. Lunde demonstrerer hvordan en type simuleringsmodell og administrative data (FD-Trygd) kan brukes til å estimere forventet indirekte kostnader knyttet til sykdom som inntreffer hos mennesker i arbeidsfør alder. Kostnader knyttet til hjerneslag er brukt som eksempel. Det er omfattende indirekte kostnader knyttet til pasienter som får slag, de varierer mellom kvinner og menn og mellom de som er over og under 40 år.

Personalia:
Lene Lunde, født 1978, er samfunnsøkonom med cand.oecon-grad fra NHH (2005). Fra 2006 til 2011 har hun vært doktorgradsstipendiat på Institutt for økonomi, UiB. Lunde har fra oktober 2011 vært ansatt ved økonomiavdelingen i Helse Bergen som spesialrådgiver/analytiker.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.10.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: Should Norway have a specified cost-per-QALY threshold for health interventions? What are the advantages and disadvantages, and should there be exceptions to the rule?
Sted: Auditoriet på Bergen sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.10.2012, kl. 13.15, Auditoriet på Bergen sjøfartsmuseum, Haakon Sheteligs plass 15.

Kontaktpersoner:
Lene Lunde, tlf. 988 07858, epost: lenelunde78@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.