Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Om fremskridende nyresykdom og dens behandling

Sabine Leh   

Sabine Leh disputerer fredag den 17.02.2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Progression of renal disease – pathogenetic aspects and treatment options”

Ved langvarig nyresykdom viser strukturene i nyren svært like forandringer, selv om strukturforandringene i begynnelsen av sykdommen var ganske ulike og avhengig av hva som utløste sykdommen. Vevsforandringene ved langvarig nyresykdom er kjennetegnet av arrdannelse i filtrasjonsnøstene (glomeruli), svinn av nyrekanalene (tubuli) og økning av bindevev rundt dem. Hvordan disse vevsforandringene utvikler seg er hittil bare delvis kjent. Behandlingen kan vanligvis kun bremse utviklingen av vevsskaden, men ikke stoppe eller snu den. Målet for prosjektet var å kartlegge hvordan, og i hvilken rekkefølge, vevsforandringene ved fremskridende nyresykdom oppstår og å teste nye behandlingsmuligheter.

Undersøkelsene ble gjennomført i rottemodeller for nyreskade ved forhøyet blodtrykk og ved inflammasjon av filtrasjonsnøstene. Hovedfunnet i studien er at forminsket blodgjennomstrømming på grunn av veggfortykkelse i de små pulsårene i nyren fører til kollaps av filtrasjonsnøstene og redusert uringjennomstrømming i nyrekanalene. Nyrekanalene svinner således, fordi de får mindre å gjøre. Videre har en studert effekten av to nye medikamenter på utvikling av nyresykdom. Tetradecylthioacetic acid (TTA) er en forandret fettsyre, som reduserte blodtrykket og forhindret på denne måten utvikling av vevsskaden. Pirfenidone er en hemmer av bindevevsdannelsen. Stoffet hadde en gunstig effekt som kunne i størrelsesorden sammenlignes med effekten av et av de vanligvis brukte medikamentene. TTA og pirfenidone brukes per i dag ikke til pasientbehandling.

Studien øker kunnskap om mekanismer som fører til svinn av nyrens funksjonsenheter. Økt forståelse i utvikling av langvarig nyresykdom vil gi mulighet for mer målrettet behandling.

Personalia:
Sabine Leh (født 1957) er oppvokst i Tyskland. Hun ble cand. med. ved Universitetet i Tübingen og spesialist i patologi ved avdeling for patologi, Universitetet i Kiel. Hun kom til Norge i 1997 og har siden arbeidet som overlege ved avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet ble utført ved nyreforskningsgruppen under veiledning av professor Bjarne Iversen og har i hovedsak vært finansiert av Helse Vest.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.02.2012, kl. 9.15. Oppgitt emne: Oppgitt emne: Strukturelle og molekylære mekanismer ved proteinuri
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.02.2012, kl. 11, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Sabine Leh, 481 16152, epost: sabine.leh@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.