Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Fastlegene har en nøkkelrolle ved behandling av psykiske lidelser

Svein Reidar Kjosavik   

Svein Reidar Kjosavik disputerer fredag 2.3.2012 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Prescribing and Prescribers of Psychotropic Drugs in Norway. A population based pharmacoepidemiological study".

Målsetningen med avhandlingen var å analysere bruken av legemidler mot psykoser, depresjon, angst og søvnvansker i Norge, samt fordelingen av forskrivningen av slike legemidler mellom fastleger, psykiatere og andre leger.
Arbeidet baserer seg på data fra Reseptregisteret over alle resepter på slike legemidler innløst ved apotek i Norge, og data over alle fastleger fra Fastlegedatabasen.

Studien viser at samlet fikk 15 prosent av befolkningen minst en resept på et slikt legemiddel i 2005. Kvinner fikk slike medisiner oftere enn menn, og antallet som fikk slik behandling økte betydelig med alderen.
Av alle reseptene hadde fastlegene utstedt ca. 80 prosent. Fastlegene skrev ut ca. halvparten av reseptene til pasienter under 20 år, og andelen økte betydelig med pasientenes alder. Fastlegene startet også behandlingen til de aller fleste, med en økende andel ved økende pasientalder. Psykiaterne sin andel var omtrent en tredjedel hos pasienter under 20 år, men andelen falt raskt med økende pasientalder.

Legemidlene mot angst og søvnvansker kan være vanedannende. Studien viser at mengden av slike legemidler som pasienten mottok i løpet av de første tre månedene av behandlingen var den faktoren som betydde mest for risikoen for utvikling av langtidsforbruk eller storforbruk.
Studien konkluderer med at kvaliteten på legemiddelbruk ved psykiske lidelser i stor grad er avhengig av kompetansen og praksisen til den enkelte fastlege. Arbeidet med å bedre helsetjenesten for psykisk syke må følgelig omfatte fastlegene for å kunne lykkes.

Personalia:
Svein Reidar Kjosavik (f. 1958) er oppvokst i Sandnes i Rogaland, og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen 1984. Han er spesialist i allmennmedisin siden 1992 og jobber som fastlege ved Skeiane legesenter i Sandnes.
Som forsker har han vært tilknyttet Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Helse, Uni Research. Doktorgradsarbeidet utgår fra Forskningsgruppen for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.
Professorene Steinar Hunskår, Sabine Ruths og Dag Årsland har vært veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.03.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: Hva kan forskere og klinikere lære av farmakoepidemiologiske studier av psykofarmakaforbruk?
Sted: Bygg for biologiske basalfag (BBB), auditorium 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.03.2012, kl. 10.15, Bygg for biologiske basalfag (BBB), auditorium 1

Kontaktpersoner:
Svein Reidar Kjosavik, epost: svein.kjosavik@isf.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.