Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Når det intime blir offentliig

Venke Frederike Johansen   

Venke Frederike Johansen disputerer mandag 14. mai 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Når det intime blir offentlig:
Om kvinners åpenhet om brystkreft og om markedsføring av brystkreftsaken

Avhandlingen utfordrer åpenhetsideologien som i dag råder innen kreftomsorgen. Den retter også et kritisk søkelys på markedsføringen av brystkreftsaken som ofte synes å være basert på idéen om at målet helliger midlet.
For noen tiår tilbake var brystkreft en fortiet sykdom. I dag oppforderes brystkreftrammede kvinner til åpenhet i det private såvel som det offentlige rom. Flere står frem i aviser, ukeblader og fjernsyn, og på Internett finnes utallige brystkreftblogger. Selve brystkreftsaken blir også markedsført i bredde og mangfold i det offentlige rom. Det hersker med andre ord en åpenhetsideologi omkring brystkreft i dag.

Det finnes gode argumenter for åpenhet; blant annet sosial støtte, folkeopplysning og avtabuisering av sykdommen. Det er imidlertid reist få kritiske spørsmål vedrørende åpenhetsideologien.

Denne avhandlingen har to siktemål: Det ene er å skaffe innsikt i hvordan brystkreftrammede kvinner praktiserer og erfarer åpenhet. Har kvinner frihet til å velge væremåte, og opplever de at ikke å snakke om sykdommen blir akseptert på lik linje med det å snakke? Er erfaringer med åpenhet om egen sykdom utelukkende positive, eller har åpenhet også utilsiktede negative konsekvenser? Det andre siktemålet er å avdekke underliggende meninger i et utvalg brystkreftkampanjer.

To studier er gjennomført: én intervjustudie med 28 brystkreftrammede kvinner samt én studie av brystkreftkampanjer.

Hovedfunnene i intervjustudien var at åpenhet såvel som lukkethet var uproblematisk når dette opplevdes som frie selvstendige valg for kvinnene. Det problematisk oppsto når de følte seg presset til åpenhet eller fikk dårlig samvittighet for å holde tilbake informasjon. De positive erfaringene med åpenhet var knyttet til sosial støtte og anerkjennelse, mens de negative var forbundet med grensekrenkelser og påminnelser om døden.

Hovedfunnene i studien av brystkreftkampanjer var at disse i stor grad er markedsorienterte og vedlikeholder tradisjonell stereotyp kjønnsforståelse.

Personalia:
Venke Frederike Johansen er født i Arendal i 1954. Hun tok sin grunnutdanning i sykepleie og pedagogikk i Arendal i henholdsvis 1985 og 1995 og ble videreutdannet cand.san. ved Universitetet i Bergen 2002. På daværende tidspunkt og frem til 2007 jobbet hun som lektor ved Strømsbu videregående skole i Arendal. Fra 2007 - 2010 har hun vært stipendiat ved Universitetet i Bergen/ Universitetet i Agder. Hennes hovedveileder har vært Therese M. Andrews, og biveiledere har vært Haldis Haukanes og Ulla-Britt Lilleaas. Johansen er nå ansatt som universitetslektor på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitet i Agder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.05.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: Åpenhetsideologiens plass i norsk offentlig helsepolitikk. En kritisk drøfting av muligheter og betydning for pasienter og helsepersonell.
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1 etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.05.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1 etg.

Kontaktpersoner:
Venke Frederike Johansen, tlf. +4741554926, epost: venke.f.johansen@uia.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.