Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Om utslipp av farlige kjemikalier

Mathieu Ichard   

Mathieu Ichard disputerer 13. april 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Numerical computations of pressurized liquefied gas releases into the atmosphere”

Utslipp av giftige og/eller brennbare stoffer representerer en betydelig risiko, i prosessindustrien så vel som i samfunnet forøvrig. Mange industrielle kjemikalier har kokepunkt under normal omgivelsestemperatur og -trykk, og stoffer som klor, propan, butan, ammoniakk, osv. lagres og transporteres gjerne i væskefase i trykksatte beholdere. Dersom det finner sted et utilsiktet utslipp fra en slik beholder vil det hurtige trykkfallet føre til at væsken koker mer eller mindre umiddelbart (engelsk: 'flashing'). Dette resulterer gjerne i en strøm av væskedråper og damp som spres i den omkringliggende atmosfæren.

En del av væskedråpene kan falle ut og danne væskedammer, som igjen fordamper til atmosfæren. Doktorgradsarbeidet har i korte trekk gått ut på å utvikle og implementere modeller for prosessene beskrevet ovenfor i simuleringsprogrammet FLACS, samt å validere modellene mot eksperimentelle resultater beskrevet i litteraturen. To ulike numeriske tilnærminger har blitt benyttet for å beskrive det fysiske fenomenet: en forenklet metodikk der det antas at de to fasene til enhver tid er i termisk og dynamisk likevekt (Euler-Euler), og en beregningsmessig mer krevende metode som beskriver vekselvirkningen mellom kontinuerlig og dispergert fase (Euler- Lagrange).

Resultatene fra valideringsarbeidet viser at begge modellene fungerer tilfredsstillende. Den forenklede Euler-Euler modellen har betydelig potensiale for industrielle anvendelser, men i visse situasjoner vil det være nødvendig å benytte den mer sofistikerte Euler-Lagrange modellen. Det er betydelig potensiale for å videreføre arbeidet fra doktorgraden til andre anvendelsesområder, som for eksempel vannspray for brannslukking og eksplosjonsundertrykking, spraytørkeprosesser, dieselspray i forbrenningsmotorer og støveksplosjoner.

Personalia:
Mathieu Ichard er født i 1984 i Toulouse, Frankrike. Han tok en mastergrad i fluidmekanikk ved ENSEEIHT, Toulouse, Frankrike i 2008 og en internasjonal mastergrad i turbulent strømning ved Chalmers University, Göteborg, Sverige i 2008. Siden våren 2008 har han jobbet med doktorgraden ved Institutt for fysikk og teknologi på UiB og GexCon på Fantoft med Bjørn J. Arntzen på UiB og Jens A. Melheim ved GexCon som veiledere. Mathieu er i dag ansatt ved GexCon AS. Avhandlingen har vært støttet av et Nærings-PhD stipend fra Norges Forskningsråd.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.03.2012, kl. 13.15. Oppgitt emne: Generation and development of the Tohoku-oki tsunami on 11 March 2011
Sted: Rom 292, Allégaten 55, Institutt for fysikk og teknologi

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.04.2012, kl. 13.15, Auditorium 2, Realfagbygget; Allégaten 41.

Kontaktpersoner:
Mathieu Ichard, tlf 40448743, epost: mathieu@gexcon.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.