Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Fornuft eller følelser i ansettelsesprosesser

Jøri Gytre Jøri Gytre Horverak   

Jøri Gytre Horverak disputerer mandag den 17. september 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Sense or sensibility in hiring processes: Interviewee and interviewer characteristics as antecedents of immigrant applicants` employment probabilities. An experimental approach.”

Vi vet fremdeles lite om hvorfor høyt kvalifiserte innvandrere har større vansker med å få innpass i arbeidslivet sammenlignet med likt kvalifiserte nordmenn. Denne avhandlingen undersøker hvordan særtrekk hos jobbsøkere med innvandrerbakgrunn, og hvordan særtrekk hos ledere, kan forklare lederes ansettelsesbeslutninger. Avhandlingen består av to eksperimentelle studier. I eksperimentene ble norske ledere presentert for en norsk vs. en tyrkisk ”målkandidat” med ulik grad av tilpasning til det norske samfunn (akkulturasjonsstrategi). Målkandidatene hadde lik utdanning, lik arbeidserfaring, og hadde gode skussmål fra tidligere arbeid i norske organisasjoner.

Resultatene tyder på at innvandrere som opprettholder sterke bånd til sin opprinnelseskultur (”separasjon”) på fritiden, mottar mindre fordelaktige personlighetsevalueringer, anses som mindre lik ledernes organisasjon og dens medarbeidere, samt som mindre i stand til å tilføre organisasjonen noe unikt, sammenlignet med en norsk kandidat, og med innvandrere som vektlegger tilhørighet til både sin egen kultur og til det norske samfunn (for eksempel ”integrasjon”). Resultatene antyder også at innvandrere som foretrekker separasjon på fritiden, har lavere sannsynlighet for ansettelse sammenlignet med norske kandidater, samt med innvandrere som foretrekker integrasjon.

Funnene fra avhandlingen antyder også at ledere som er fordomsfulle, og som anser interkulturelle relasjoner som truende, foretrekker å ansette en norsk, svakere kvalifisert kandidat, fremfor en tyrkisk kandidat. Resultatene har implikasjoner for både forskning og praksis knyttet til ansettelsesbeslutninger. En overordnet tolkning av avhandlingens resultater er at norske ledere favoriserer opprettholdelse av homogene fremfor multikulturelle organisasjoner.

Personalia:
Jøri Gytre Horverak (1970) er født og oppvokst i Bergen. Hun er utdannet cand.psychol ved Universitetet i Bergen (2001). Gytre Horverak har arbeidet i AFF ved Norges Handelshøyskole (2001-2006) inntil hun ble ansatt som stipendiat ved Psykologisk fakultet i Bergen. Doktorgradsarbeidet var en del av prosjektet ”Rekruttering i flerkulturelle samfunn”, finansiert av Norges forskningsråd. Hun har blitt veiledet av Professor Gro Mjeldheim Sandal og Professor Ståle Pallesen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
17.09.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: ”One of us or one of them? How intergroup relations may shape hiring decisions in Norwegian organizations”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
17.09.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Jøri Gytre Horverak, epost: jori.horverak@psysp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.