Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Mage-tarm funksjon hos barn i Uganda

Elin Hestvik   

Elin Hestvik disputerer 3. februar for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Helicobacter pylori and faecal calprotectin in apparently healthy and HIV-infected Ugandan children”.

Mage-tarm problemer er en av hovedårsakene til sykelighet og dødelighet blant barn i lavinntektsland. Verdens helseorganisasjon har anslått at den underliggende årsaken til 56 prosent av dødsfallene blant småbarn som lever i lavinntektsland er feil- og underernæring. Særlig hos HIV-positive barn er det mange mage-tarm problemer. Hestvik har undersøkt 427 friske og 236 HIV-smittede barn med henblikk på to faktorer som kan gi informasjon om mage-tarm funksjonen: forekomsten av magesekksbakterien Helicobakter og nivået av betennelsesmarkøren kalprotektin i avføring.

Forekomsten av Helicobakter hos friske ugandiske barn var 44 prosent. Det var en klar økning med alder. 28 prosent av barna yngre enn 1 år var koloniserte. De HIV-smittede barna hadde en forekomst på 22 prosent. Blant disse var den høyeste forekomsten hos barn mellom 1-3 år. De med alvorlig sykdom hadde mindre sannsynlighet for å være kolonisert, sannsynligvis grunnet økt bruk av antibiotika. Studien er viktig fordi det i dag ikke finnes retningslinjer for tidlig diagnostikk og eventuell behandling av barn i lavinntektsland.

Konsentrasjonen av kalprotektin i avføring hos friske ugandiske barn var sammenlignbar med nivåer som finnes hos friske barn i Europa; vi kan derfor bruke de samme referanseverdiene for barn i Afrika som i Europa. Hos HIV-smittede barn var nivået av kalprotektin høyere sammenlignet med friske barn. HIV-smittede barn med alvorlig sykdom eller diaré hadde høyere kalprotektin. Kalprotektin kan derfor brukes som et verktøy i en HIV-infiserte populasjon for evaluering av tarmbetennelse, og er et lettere tilgjengelig verktøy i Afrika hvor mer tekniske undersøkelser ikke er tilgjengelige.

Personalia:
Elin Hestvik er vokst opp på Averøy og tok legeutdanningen ved Universitet i Freiburg, Tyskland. Hun er spesialist i barnesykdommer og jobber på Barneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). I 2005 jobbet hun ved Barneavdelingen ved Universitetssykehuset i Dar es Salaam, Tanzania. Fra 2007 har hun vært doktorgradskandidat ved Senter for Internasjonal helse, Universitetet i Bergen (UiB) med Prof. Thorkild Tylleskär (UiB), Prof. James Tumwine (Makerere), dr. Edda Olafsdottir (HUS) og dr. Lena Grahnquist (Karolinska) som veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.02.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: The clinical relevance of gut microflora in health and malnutrition
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.02.2012, kl. 10.15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag

Kontaktpersoner:
Elin Hestvik, epost: elin.hestvik@cih.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.