Universitetet i Bergen : Doktorgrader : 2012

NY DOKTORGRAD

Karakterisering av sokkelmarginer og deres avsetningsmiljøer

Sten-Andreas Grundvåg   

Sten-Andreas Grundvåg disputerer fredag 22. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Outcrop and subsurface characterization of shelf-margin clinoform systems: an integrated approach for understanding processes and controls of facies distribution and depositional architecture”

Store skrånende lagflater i en sedimentær lagpakke blir ofte kalt klinoformer, mens de sedimentære enhetene som er omsluttet av disse lagflatene blir kalt klinotemer. Klinoformer forekommer i en rekke forskjellige skalaer, og inkluderer alt fra dyne kryssjikt og store skrålag dannet på grunn av utbygningen av muninngsbanker, delta- og kystlinjesystemer, samt tilveksten av sokkelmarginer og kontinentalmarginer. I avhandlingen fokuserer Grundvåg på klinoformsystemer som er dannet som en følge av repeterende delta- og strandlinjeutbygginger over en grunn sokkel ut til en sokkelmarginkant. Når et kystlinjesystem sammenfaller med sokkelkanten vil sedimenter bli ført ut på skråningen og resultere i utbygging av sokkelmarginen. Klinoformene som dannes under denne utbyggingen er flere hundre meter høye og har en sigmoid avsetningsprofil som gjenspeiler et sammenknyttet system bestående av sokkel, skråning og bassenggulv avsetninger.

For å forbedre prediksjon av potensielle reservoarbergarter innenfor disse segmentene, er det avgjørende å forstå forholdet mellom intern arkitektur og storskala stablingsmønstre. Mens storskala stablingsmønstre er best kartlagt i seismiske data og i utholdende kontinuerlige blotninger, kan den interne arkitekturen bare kartlegges gjennom detaljerte blotningsstudier og til en viss grad gjennom kjernedata og brønnlogger. Det vil si at undergrunnsdata og blotningsdata utfyller hverandre, og at en sammenkobling av ulike datasett er nødvendig for å forstå ulike prosesser som er ansvarlig for utbygging av sokkelmarginer og fordelingen av sand langs klinoformenes avsetningsprofil.

I denne avhandlingen benyttes, og integreres både undergrunns- og blotningsdata i fra Svalbard, og undergrunnsdata i fra Porcupinebassenget utenfor vestkysten av Irland til å undersøke ulike avsetningsmiljøer, storskala stablingsmønstre og avsetningsarkitektur til sokkelmargin systemer. Hovedfokuset er på å forstå forholdet mellom sandforekomster og ulike stablingsmønstre.

Personalia:
Sten-Andreas Grundvåg ble født på Finnsnes i 1983, og vokste opp i Tromsø. Han fikk sin mastergrad i sedimentologi ved Universitetet i Tromsø i 2008. Fra 2009 til 2012 skrev han doktorgradsavhandlingen ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, med professor William Helland-Hansen som hovedveileder. Doktorgraden ble finansiert av Statoil ASA. For tiden er Sten-Andreas i gang med en Post Doc stilling innen sekvensstratigrafi ved UNIS på Svalbard hvor han tidligere har vært på flere studieopphold.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.05.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: «Estuarine systems – their development, facies models and sequence stratigraphy»
Sted: Realfagbygget, Auditorium 5, 3 etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
22.06.2012, kl. 12.15, Realfagbygget, Auditorium 5, 3 etg.

Kontaktpersoner:
Sten-Andreas Grundvåg, tlf.: 952 21577, epost: sten-andreas.grundvag@geo.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.